Komunálny
poradca samospráv

Zásada „in dubio pro reo“ (v pochybnostiach v prospech obvineného)

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie