Komunálny
poradca samospráv

Viacdňové vzdelávanie

Vymáhanie nedoplatkov v samospráve a súvisiace otázky (3-dňové)

399.00 

Počet voľných miest:

Na sklade

Dátum konania:

19.11.2024 - 21.11.2024

Registrácia možná do:

05.11.2024

Informácie o vzdelávaní:
 • podrobný a detailný rozbor jednotlivých druhov poverení na úrovni obce a jej orgánov, …
 • vymáhanie nedoplatkov na úseku rozhodovacej a ostatnej činnosti obce
 • vymáhanie nedoplatkov na úseku miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad
 • možnosti vymáhania nedoplatkov zo zmluvných vzťahov a zo služieb poskytovaných obcou
 • spisová agenda obce – základ zákonnosti postupu orgánov obce (spisový poriadok a spisové obaly, rozbor aktuálnej judikatúry súdov, …)
 • aktuálne otázky doručovania písomností obci a obcou – základné judikatórne a zákonné východiská, postupy a návody pre obec
 • zákonná povinnosť uplatňovať vecné náklady spojené s poskytovaním služieb a úkonov obcou (súdy, ostatné subjekty, …)
 • aktuálne otázky súčinnosti a spolupráce na úrovni obce – možnosti a alternatívy
Údaje učastníka

Na sklade

raňajky, vstupy do wellness a do bazéna, parkovanie mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania
voliteľné v prípade dvojlôžkovej izby
obed 1x, večera 2x
Cena vzdelávania
Extra poplatky
Spolu

Od roku 2024 sme sa rozhodli pre špecializované odborné konzultácie v tzv. komplexných blokoch – a to tak, aby každý účastník získal ucelený pohľad na danú problematiku a následne v praxi tieto vedomosti vedel zákonne a správne – i včas – aplikovať. Tomu potom zodpovedá aj naša praktická prezentácia ako návod a postupnosť aktívnych krokov zo strany obce.

A pokračujeme ďalšími aktuálnymi oblasťami – s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu obcí tieto musia venovať maximálnu pozornosť efektivite pri nakladaní jednak s verejnými zdrojmi ale zároveň musia upriamiť pozornosť na to, aby neevidovali vysoké nedoplatky na úhradách v prospech obce (daňové, nedaňové, zmluvné a pod.).
Nedostatočné vymáhanie nedoplatkov a nevytvorenie právnych a personálnych predpokladov pre vymáhanie judikatúra považuje za nezákonný stav.
Preto si to vyžaduje komplexný prístup a komplexný rozbor problematiky

Aj toto odborné stretnutie bude realizované formou aktívnych konzultácií, kde skákanie do reči je žiaduce a veľmi vhodné = vrchol slušnosti. Prednášky/konzultácie budú prebiehať interaktívnou formou a každý účastník  obdrží  rozsiahly materiál v tlačenej podobe a následne elektronicky aj početné ďalšie dokumenty a súborné materiály.

Program

utorok
19. november 2024
od 11.50 hod. prezentácia účastníkov
14.00 – 14.15 hod.
14.15 – 14.30 hod.
otvorenie konferencie
ponuka a prezentácia nového produktu  firmy SOTAC, s.r.o. pre obce – Informačný portál pre samosprávy
14.30 – 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
od 20.00 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)
Témy:

VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS
upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, …

 

PÍSOMNÉ POVERENIA V SAMOSPRÁVE NA (jednotlivé druhy a typy) KONANÍ
(minimálny zákonný rámec a rozsah – praktický rozbor právnych úprav)
rozlišovanie tzv. zákonného poverenia,  tzv. špecifického poverenia  a poverenia z titulu funkcie, pojem poverenie ako jednostranný právny akt, podmienky a rozsah zákonného poverenia, rozdelenie – poverenie vonkajšie a vnútorné, poverenie starostu obce na rozhodovanie – v rozsahu náplne práce (správne konanie, priestupkové konanie, stavebné konanie, daňové konanie, …), poverenie /rozhodovanie/ obecného zastupiteľstva – uznesenie obecného zastupiteľstva o určení tzv.  iného poslanca na zvolanie a vedenie rokovaní obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva (úlohy určuje obecné zastupiteľstvo), …, zákonné „poverenie“ hlavného kontrolóra – a jeho obsah, špecifické poverenia v zmluvách – zmluva o spoločnom obecnom úrade a tzv. zmluvné poverenia, a nakoniec ostatné poverenia (plnomocenstvo, …), zákonná požiadavka preukaznosti, požiadavka založenia do personálneho alebo iného spisu, …
vzorové písomné poverenia obdrží každý účastník konzultácií

 

streda
20.  november 2024
09.00 – 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
12.30 – 14.45 hod. obedňajšia prestávka
13.15 – 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
(vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
(doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
14.45 – 19.15 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
od 20.15 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)
Témy:

VYMÁHANIE NEDOPLATKOV V SAMOSPRÁVE (EXEKUČNÉ KONANIA) – po posledných legislatívnych zmenách – I.
(daňové, nedaňové, zmluvné, …)
(vymedzenie pojmu nedoplatok a súvisiace pojmy, pojem právoplatné a vykonateľné rozhodnutie ako predpoklad vymáhania nedoplatkov, rozlišovanie daňových nedoplatkov, nedoplatkov v správnom konaní, nedoplatky v oblasti správnych poplatkov, nedaňové nedoplatky, nedoplatky z titulu poskytnutých služieb (cintorínske poplatky, úhrady za prístup  k informáciám, úhrady za služby a ďalšie), možnosti znižovania, odpisovanie a odpúšťanie nedoplatkov – rozsah nevyhnutných vedomostí, …

 

VYMÁHANIE NEDOPLATKOV V SAMOSPRÁVE (EXEKUČNÉ KONANIA) – po posledných legislatívnych zmenách – II.
(daňové – zák. č. 563/2009 Z. z. v platnom znení)
(zabezpečovacie konania – zabezpečovací príkaz a záložné práva, jednotlivé druhy exekučných konaní realizovateľných obcou – zrážky zo mzdy, prikázanie pohľadávky, prikázanie iných peňažných pohľadávok, predaj hnuteľných vecí, vymáhanie nedoplatkov u miestnych poplatkov – alkohol, verejné priestranstvá, … a daní z nehnuteľností, formy exekúcie – najmä odobratím vodičského preukazu a ďalšie, premlčanie možnosti vymáhať, podnety orgánom činným v trestnom konaní pre neplatenie daní a ostatné nástroje na úhradu nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkov, preklúzia nárokov v daňovom konaní, rozhodovanie v daňových exekučných veciach po novele, – rozsah nevyhnutných vedomostí, praktické odporúčania a návody pre obce, …)

 

štvrtok
21. november 2024
08.30 – 11.45 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
cca 11.45 hod. ukončenie trojdňových prednášok
13.00 – 16.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
(vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
(doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
Témy:

SPISY OBCE/SPISOVÉ OBALY (minimálny zákonný prehľad) A SPISOVÝ PORIADOK OBCE
(rozlišovanie spisového poriadku obce a registratúrneho poriadku obce)
(trvalé a dočasné spôsoby usporiadania v kontexte vývoja, zmluvné spôsoby – argumentácia obce a odôvodnenie verejného záujmu, zákonné vecné bremená a postupy obce v kontexte platnej právnej úpravy v podmienkach obce a mesta, …)
+ vzory tvoria súčasť materiálov

 

DORUČOVANIE V SAMOSPRÁVE (E-GOVERNMENT OBCÍ) A POČÍTANIE LEHÔT
(aktuálne otázky a judikatúra súdov)
(elektronické doručovanie – zákonné limity a podmienky, doručovanie obci – obligatórne sledovanie momentu doručenia /nie evidovania v došlej pošte/, koncentračná zásada a jej zásadný dopad na obce, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce a mesta, …)

 

UPLATŇOVANIE VECNÝCH NÁKLADOV A SÚČINNOSŤ A SPOLUPRÁCA OBCÍ (rozlišovanie kompetencií obce vo vzťahu k tretím osobám)
(ucelený a komplexný prehľad o povinnostiach obce, uplatňovanie vecných nákladov za poskytnutie súčinnosti – v rozsahu osobitných predpisov, ochrana osobných údajov a poskytovanie súčinnosti, rozsah poskytovaných údajov a skúmanie splnenia zákonných podmienok, právny rozbor jednotlivých predpisov upravujúcich povinnosť súčinnosti a spolupráce – od súdov, cez prokuratúru, policajný zbor, notárov, exekútorov a končiac ostatnými fyzickými a právnickými osobami, advokátmi, vymáhajúcimi spoločnosťami, podnikateľmi …, rozbor rozsahu súčinnosti v nadväznosti na ochranu osobných údajov a prístupu k informáciám, rozbor obsahu poskytovaných údajov a informácií …, ostatné dôležité skutočnosti, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce a mesta

 

Organizačné pokyny:

 • termín konania: 19. 11. – 21. 11. 2024
 • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
 • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
 • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
 • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 609,00 € s DPH (507,50 bez DPH) zahŕňa:
  – kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb, občerstvenie (káva, čaj, voda) rozsiahle pracovné materiály v hodnote: 399,00 € s DPH
  – 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa aktuálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 140,00 € s DPH
  – stravovanie (obed 1x, večera 2x, realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 70,00 € s DPH
 • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 99,- € s DPHKlienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
 • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
 • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
 • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) – samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) – cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 90,- € s DPH za celý pobyt.
 • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
 • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
 • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
 • Prihláška na vzdelávanie je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť – odstúpiť od zmluvy najneskôr 16. deň pred uskutočnením vzdelávania. V danom prípade bude zákazníkovi vrátená celá zaplatená cena za objednanú službu.
 • Zrušenie prihlášky – odstúpenie od zmluvy musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
 • Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená, neodstúpi od zmluvy spôsobom a v lehote uvedenými vyššie, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:
  • 100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (7 dní pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.
  • 50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 8 až 15 dní pred začiatkom vzdelávania.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia každého odstúpenia od zmluvy. Na základe uvedenia obzvlášť závažných a nepredvídateľných dôvodov zákazníkom a nemožnosti sa zúčastniť objednaného vzdelávania. Poskytovateľ môže jeho požiadavke vyhovieť.
 • Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.

Zmena programu vyhradená!

Vyhľadávanie