Komunálny
poradca samospráv

Jednodňové vzdelávanieVzdelávanie

Zákonná legalizácia čiernych stavieb na území obce

129.00 

Počet voľných miest:

Na sklade

Dátum konania:

18.06.2024

Registrácia možná do:

16.06.2024

Informácie o vzdelávaní:
 • spôsoby legalizácie čiernych stavieb, vyžadovanie splnenia osobitných podmienok a rozlišovanie zákonných postupov obce – vyhovenie a nevyhovenie (odstránenie) /vydávanie tzv. oznámení obce a tiež rozhodnutí obce o spôsobilosti stavieb/
 • po zásadnej novelizácii zákonom č. 46/2024 Z. z. s účinnosťou od 01. 04. 2024
Údaje učastníka

Na sklade

Ak chcete zakúpiť školenie pre viac osôb, vyplňte údaje pre prvú osobu, vložte produkt do košíka a postup opakujte.

Program:

 1. pojem čierna stavba – pre účely novelizácie v kontexte neoprávnenej stavby a nepovolenej stavby (a zákonného vecného bremena) – podrobný a detailný praktický rozbor
 2. tzv. zákonná legalizácia (generálny pardon) čiernych stavieb na všetky čierne stavby pred 1. 10. 1976 a osobitne od 01.10.1976 do 31.12.1989 – ale vždy za splnenia zákonných podmienok (podrobný rozbor podmienok a náležitostí)
 3. zákonné prepojenie jednotlivých konaní a postupov na úrovni každej obce – stavebného konania, konania o určenie súpisného čísla  a katastrálneho konania  – minimálne zákonné znalosti pre obce
 4. rozlišovanie časových období v súvislosti s legalizáciou čiernych stavieb – a zásadne odlišné podmienky právneho a skutkového riešenia na úrovni obce – obdobie pred. 01.10.1976, obdobie od 01.10.1976 do 31.12.1989, obdobie od 01.01.1990 do 31.03.2024, obdobie po 01. 04. 2024 a nakoniec termín 31.03.2029
 5. úplne nové zákonné povinnosti obce – obec zodpovedá za zákonnosť a legalitu všetkých procesov a úkonov
 6. zákonná povinnosť obce – realizovanie „zápisu stavby na základe oznámenia obce“ – úplne nová zákonná povinnosť obcí – a súčinnosť vo vzťahu ku katastrálnemu úradu (skúmanie a zisťovanie podmienok – spôsoby „rozhodovania obce“)
 7. návody a riešenia na výkon zápisov a spracovávanie oznámení obce (zákonné náležitosti a podmienky) – za správnosť a legitimitu oznámenia zodpovedá obec
 8. úplne nový druh stavebného konania – tzv. rozhodnutie o spôsobilosti stavby – v dvoch spôsoboch, ktoré je nevyhnutné rozlišovať: a) všeobecne a b) priestorovo separovaná lokalita (rómske osady)
 9. rozlišovanie jednotlivých troch konaní – 1./ konania o spôsobilosti stavieb, 2./ režim odstraňovania stavieb podľa § 88 Stavebného zákona a 3./ režim dodatočného užívacieho povolenia podľa § 88a Stavebného zákona (v každom jednotlivom prípade sú dané úplne iné právne dopady na legalizáciu čiernych stavieb)
 10. stavebnotechnické riešenie čiernych stavieb a právo na bývanie – pojem obydlie a jeho dopad na riešenie čiernych stavieb
 11. nakladanie s čiernymi stavbami a zákonná súvislosť s pojmom právo na bývanie (obydlie) – nemožnosť oddelenia (inak povedané povinnosť skúmania zo strany každej obce v jednotlivom prípade)
 12. judikatúra európskych súdov vo veciach obydlia a práva na bývania – v kontexte „povinnej legalizácie“ čiernych stavieb
 13. detailný rozbor zákonných a judikatórnych dôvodov
 14. výmenný konzultačný servis a konzultácie
 15. praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce

Organizačné pokyny:

 • Konzultant/prednášajúci: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
 • Usporiadateľ: obchodná spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1
 • Miesto konania: UČEBŇA spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice, Južná trieda č. 1, prvé poschodie
 • Časový harmonogram podujatia / konzultácií:

 

od 8,30 hod. prezentácia
9,00 – 9,05 hod. otvorenie konzlutácií
ponuka a prezentácia produktov spoločnosti SOTAC, s.r.o. pre obce a mestá
9,00 – 14,30 hod. aktívne konzultácie / prednášky spojené s diskusiou
od 14,30 hod. výmenný konzultačný servis a individuálne konzultácie
(aktuálne otázky k problémom podľa záujmu účastníkov,
vrátane participácie na riešení  konkrétnych prípadov z komunálnej  praxe,
široký konzultačný a výmenný servis – vrátane  poskytovania materiálov na elektronických médiách)
 • V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté všetky náklady spoločnosti na konzultácie /kongresový poplatok, odmena konzultanta, základné občerstvenie a komplexné a ucelené pracovné materiály a prezentácie/. Výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.
 • Daňový doklad (faktúra) bude zasielaný elektronicky. Individuálne požiadavky ohľadne platieb, prípadne iné požiadavky je potrebné dohodnúť vopred s usporiadateľom.
 • Prihláška na konzultácie je záväzná.
 • Uzávierka prihlášok: dva dni pred konaním podujatia, resp. po vyčerpaní kapacity kongresového centra.
 • Počet účastníkov je obmedzený kapacitou kongresovej miestnosti (cca 25 osôb) – v prípade záujmu si preto urýchlene zabezpečte účasť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita konferenčnej miestnosti.
 • Účastnícky poplatok je splatný v prípade bankového prevodu 2 dni pred uskutočnením konzultácií, v prípade hotovostnej platby v deň školenia. V prípade neúčasti alebo zrušenia prihlášky sa účastnícky poplatok nevracia, konzultácií sa môže zúčastniť náhradník (pracovné materiály budú zaslané na adresu účastníka). Ak pri zvolenej úhrade v hotovosti účastník zruší svoju účasť, alebo sa nedostaví a neinformuje o tom usporiadateľa bude mu účtovaný storno poplatok.
 • Ak účastník zruší svoju účasť 2 dni a menej pred jeho začiatkom je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 3 – 7 dní pred začiatkom je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku; 8 a viac dní – bude vrátený celý účastnícky poplatok.
 • Všetky údaje, ktoré usporiadateľ od objednávateľa získa, budú zhromažďované, spracované a uschovávané v počítačovom informačnom systéme usporiadateľa a bude s nimi zaobchádzané ako s chránenými informáciami v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Objednávateľ prihláškou udeľuje usporiadateľovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Objednávateľ má právo kedykoľvek tento svoj súhlas písomne odvolať.
 • Spoločnosť SOTAC, s.r.o. Košice si v prípade nepredvídaných okolností a malého záujmu účastníkov (menej ako 5 osôb) vyhradzuje právo organizačných zmien, resp. zrušenia podujatia a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny.

Vyhľadávanie