Komunálny
poradca samospráv

Máj 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Vyhláška Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky  č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti Zákon č. 94/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších Zákon č. 109/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony […]

Apríl 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Opatrenie Ministerstva Práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách Zákon č. 85/2024 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]

Marec 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45/2024 Z. z., o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších […]

Február 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 12/2024 Z. z. Zákon č. 32/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších […]

Január 2024 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.  1/2024 Z. z.     1. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.  1/2024 Z. z. Čiastka: 1 Účinnosť: od 9. januára […]

December 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2023 Z. z. ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 481/2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov […]

November 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 430/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 460/2023 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 464/2023 Z. z.   1. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky uverejnené v Zbierke zákonov […]

Október 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 410/2023 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a […]

September 2023 – prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR

OBSAH: Nariadenie vlády SR č. 359/2023 Z. z. ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády SR č. 363/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky […]

Vyhľadávanie