Komunálny
poradca samospráv

Súborné

Predstavuje komplexný súbor vzorov, podaní, rozhodnutí a celých konaní. Jednotlivé elektronické vzory súbory sú orientované na ucelené oblasti pôsobenia obcí a miest (kompetencie obce) a zamerané na to aby umožnili zákonne, správne a efektívne realizovať a plniť svoje úlohy ako aj úlohy prenesené zo štátu na obce.

Postupnosť jednotlivých vzorov rešpektuje platnú právnu úpravu a preto je aj návodom a upozornením na dodržiavanie obligatórnych postupov pri riešení úloh samosprávy.

Vyhľadávanie