Komunálny
poradca samospráv

Informačný portál

Platforma určená výhradne pre obce a mestá.

Prečo informačný portál ?

Komplexný prehľad

Obsahom informačného portálu je sprehľadnenie a  objasnenie všetkých základných a dôležitých momentov fungovania obcí na jednotlivých úsekoch. Pokrýva veľmi široké spektrum pôsobností obce a zároveň je komplexným pohľadom na riešenie rozmanitých úloh, problémov samospráv na Slovensku. Rozsah a záber v podstate garantuje to, že každý záujemca sa nielen zorientuje v danej problematike, ale nájde aj praktické riešenia a teoretické zdôvodnenia aktivít a činností obce.

Platforma na právne návody

Spolu s elektronickými súbormi našej obchodnej spoločnosti vytvára ideálnu platformu na ucelené riešenia a právne návody pre zákonný a správny postup orgánov obce na území Slovenska. Tým sa do detailov napĺňa pôvodný zámer a idea o komplexnom poskytnutí informácií a zdrojov z jedného miesta a v čo možno najvyššej kvalite a profesionálnom spracovaní.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

Obsah

Komunálny spravodajca

Upozorňovanie a informovanie o nových právnych predpisoch ako aj o ich zmenách a povinnostiach z nich vyplývajúcich spolu s návrhmi riešení, postupov a potrebných právnych vzorov pre potreby obce/mesta. Spravodajca spravidla reflektuje aktuálne problémy obcí a miest /prijatie nových zákonov, zmena zákonov, nový judikát v oblasti komunálneho práva, … /.

Prehľad právnej úpravy

Prehľad vybraných právnych predpisov dotýkajúcich sa územnej samosprávy uverejnených v Zbierke zákonov SR v mesačných intervaloch.

Manuály a metodické listy

Ide o podrobné a detailné spracovanie z pohľadu rozsahu kompetencií jednotlivých sfér života a činnosti obcí a miest na Slovensku a to v nadväznosti na platnú právnu úpravu a aktuálnu judikatúru a to vo forme manuálov alebo metodických listov.

 

Tieto materiály sú vhodné na zvyšovanie vedomostí a znalostí formou samoštúdia rôznych tém v pohodlí kancelárie či domova. Sú prehľadné a zrozumiteľné - s obrovským množstvom kvalifikovaných odborných informácií.

 

Sú tiež základom pre systematické organizačné učenie sa (tzv. poznatkové učenie sa a riadenie).
Obsahujú popis stavu a návody na riešenie v ucelenom bloku – odvolávajúc sa na všetku dostupnú a relevantnú literatúru a judikatúru. Ide o sumárne odborné podklady pre praktické použitie na úrovni obce. Zároveň obsahujú dôležité rady a upozornenia pre obce.

 

Samosprávy mnohokrát nevedia, ako zaviesť jednotlivé legislatívne zmeny do praxe. Zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy je totiž veľmi zložité. Vytvorenie systému zrozumiteľných metodických listov (tzv. implementačné pokyny) pre miestne samosprávy smeruje k bezproblémovej implementácii a aplikácii novoprijatej alebo zmenenej legislatívy a zároveň rieši problém nedostatočného (prípadne úplne absentujúceho) poznatkového riadenia na úrovni jednotlivých (predovšetkým menších) samospráv obcí a miest.

 

Cieľom je poskytnúť komplexné informácie z jednotlivých oblastí pôsobnosti obcí a miest na jednom mieste.

 

Majú odporúčajúci charakter pre reguláciu jednotlivých oblastí života na úrovni obcí a miest.

Zobraziť menej Zorbaziť viac

Kalendár obce

Kalendár obce predstavuje lehotník dôležitých termínov týkajúcich sa jednotlivých aspektov činnosti obcí a miest. Obsahuje nielen upozornenia na zákonné termíny ale je doplnený aj o odporúčané lehoty vychádzajúce z praktických skúseností.

Judikatúra pre obce

Výber aktuálnych rozhodnutí podľa tematických okruhov pre obce

Napĺňame týmto spôsobom zákonnú požiadavku a európsky princíp (v porovnateľných a skutkovo zhodných veciach musia orgány rozhodovať zhodne – tzv. princíp legitímnych očakávaní) a súčasne je to podporný a priebežne dopĺňaný argumentačný nástroj pre obce a mestá.

 

Obsahom je rozsiahla informačná databáza rozhodovacej činnosti príslušných orgánov (európske súdne orgány, slovenské súdy, zahraničné – najmä použiteľné – české súdy a ďalšie subjekty s rozhodovacou právomocou) napomáhajúca efektívnemu výkonu jednotlivých kompetencií a procesov v miestnej samospráve.

 

Jej význam spočíva v tom, že je významným podporným argumentom v rámci jednotlivých sporných, resp. sporových prípadov na úrovni obce alebo mesta. Je zároveň legálnym návodom na dodržiavanie nielen právnych noriem, ale aj praktickej aplikácie týchto noriem.
Prostredníctvom jednotlivých judikátov a rozhodnutí kompetentných orgánov sa výrazne napĺňa záväzná európska zásada tzv. dobrej verejnej správy. A to o to viac, že systém tzv. „precedentálneho práva“ sa pomaly ale iste stáva súčasťou nášho právneho poriadku – čo znamená nevyhnutnú znalosť takejto rozhodovacej činnosti, ktorá má súčasne významný podiel na úspechoch v súdnych sporoch alebo v rámci správneho konania a osobitných druhov konaní v oblasti samosprávy obce.

 

Ich význam je daný každodennou potrebou mať ich k dispozícii a  poukazovať na závery a judikatúru v nich obsiahnutú. Investícia sa nepochybne vráti v podobe korektných a zákonných vzťahov vo vnútri samosprávy obce, ale aj smerom navonok.

Zobraziť menej Zorbaziť viac

Slovník komunálneho práva

Slovník komunálneho práva predstavuje rozsiahly súbor detailne rozoberajúci základné a nosné pojmy z oblasti miestnej samosprávy, aby sa tak naplnila idea odbornosti a znalosti (pochopenie obsahu pojmov a ich logické zaradenie do systémov na úrovni štátu).

Abecedný zoznam predstavuje rozsiahly výkladový slovník pojmov terminológie komunálneho práva – so záberom na vybrané oblasti správneho práva a ostatných právnych odvetví.

Dokumenty

Všetky dokumenty a vzory k stiahnutiu na jednom mieste pre uľahčenie práce.
Prístup na informačný portál
v plnom rozsahu

60 €

s DPH / mesačne

Informačný portál spúšťame v máji 2024. Buďte prví!

Predregistrácia spustená!

Ak máte záujem o informačný portál prosím zaregistrujte sa. Ide o nezáväznú registráciu na základe, ktorej Vám zašleme návrh zmluvy na základe vyššie uvedených podmienok. V prípade akceptácie návrhu Vám sprístupníme informačný portál v plnom rozsahu od mája 2024. Ak máte ďalšie otázky, prosím kontaktujte nás.

Vyhľadávanie