Komunálny
poradca samospráv

Všeobecné obchodné podmienky

Objednaním našich produktov a služieb vyjadrujete svoj súhlas s doleuvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami pre jednotlivé druhy aktivít obchodnej spoločnosti SOTAC, s.r.o. Košice.

Spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

Vymedzenie všeobecných pojmov:

 1. Poskytovateľ – spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V B, ponúkajúca a poskytujúca produkty (publikácie, elektronické súbory) a služby (vzdelávania).
 2. Zákazník – fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt.
 3. Fyzická osoba – osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Podnikateľ – podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy, ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. Produkt – akýkoľvek produkt patriaci do portfólia spoločnosti SOTAC, s.r.o., ktorý je poskytovaný spoločnosťou v tlačenej, online podobe alebo na akomkoľvek nosiči dát. Produktom sa rozumie najmä: publikácia a elektronické súbory.
 6. Služba – akákoľvek služba patriaca do portfólia spoločnosti SOTAC, s.r.o., ktorá je poskytovaná spoločnosťou. Službou sa rozumie najmä: vzdelávanie – a to jednodňové alebo viacdňové. Poskytovateľ poskytuje pre zákazníka jednodňové vzdelávanie a viacdňové vzdelávanie vo forme prednášky spojenej s odbornými konzultáciami. Prednáškou sa na účely týchto VOP rozumie odborné podujatie zamerané na zabezpečenie vysvetlenia vopred určenej problematiky (ďalej len „prednáška“) s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na určenú oblasť vzdelávania (ďalej len „odborné konzultácie“).
 7. Strany – poskytovateľ a zákazník.
 8. Ponuka produktu – ponuka produktu zo strany poskytovateľa predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.
 9. Objednávka – prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu alebo služby.
 10. Uskutočnenie objednávky – odoslanie objednávky poskytovateľovi prostredníctvom webovej stránky www.sotac.sk.
 11. Uzavretie kúpnej zmluvy – kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa.
 12. Účet – bankový účet poskytovateľa v tvare IBAN: SK3111110000006621344006, SWIFT: UNCRSKBX.
 13. Zaplatenie kúpnej ceny produktu – zaplatením kúpnej ceny produktu alebo služby sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese poskytovateľa sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou poskytovateľa.
 14. Poštová preprava – poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia
 1. Všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
 2. Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Košický kraj, so sídlom Vratná 3, P. O. Box a-35,040 65 Košice 1.
 3. Predmetom činnosti poskytovateľa je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu a poskytnutie služby objednanej zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení, ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). 
 4. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka, ako pre poskytovateľa, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. II ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok, túto ponuku zrušiť. Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom objednávkového systému na webovej stránke www.sotac.sk. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje poskytovateľ, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky poskytovateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za objednaný produkt alebo službu.

Článok II.

Práva a povinnosti poskytovateľa
 1. Poskytovateľ má právo meniť portfólio svojich produktov a služieb, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Poskytovateľ má právo stiahnuť produkt alebo službu z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Poskytovateľ je oprávnený uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom.
 4. Poskytovateľ je oprávnený upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Poskytovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty a služby poskytovateľa, a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch a službách, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 6. Poskytovateľ má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 14 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je poskytovateľ oprávnený odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo stornovať Vašu objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.
 9. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. Poskytovateľ je povinný vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade vzniku preplatku, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 11. Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením nesprávnej adresy zákazníkom.

Článok III.

Práva a povinnosti zákazníka

/ platobné podmienky, dodacie podmienky, storno podmienky a odstúpenie od zmluvy /

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia poskytovateľom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. S ohľadom na naše špecifické produkty zákazník /spotrebiteľ – fyzická osoba, ale aj právnická osoba/ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do času odoslania objednávky. Po odoslaní objednávky poskytovateľom nie je možné od zmluvy odstúpiť. Je to z dôvodu špecifickosti našich produktov – publikácie /nedodávané v chránených obaloch/ a elektronické súbory /zasielané elektronicky na uvedený e-mail v objednávke po prijatí platby/.
 3. Odstúpiť od zmluvy zákazník nemôže tiež pri produkte /e-vzory na mieru/, ktorý bol zhotovený na základe jeho požiadaviek.
 4. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky sú osobitne upravené pre služby ponúkané poskytovateľom (vzdelávanie).
 5. Kúpna cena za každý produkt alebo službu je pevne stanovená poskytovateľom. Objednaním produktu alebo služby zákazník s cenou súhlasí.
 6. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu alebo služby jedným z možných spôsobov platby v závislosti od toho o aký produkt alebo službu ma zákazník záujem.
 7. Zákazník je oprávnený zvoliť si z možných spôsobov dopravy, resp. doručenia produktu.
 8. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. Ceny sú uvedené v objednávkovom systéme na webovej stránky poskytovateľa – www.sotac.sk.
 9. Objednávku na produkt nachádzajúci sa na sklade vybavíme najneskôr do troch pracovných dní od prijatia platby na náš účet. Pri platbe bankovým prevodom objedaný tovar odosielame najskôr až po prijatí platby, resp. zaslaní potvrdenia o zrealizovanej platbe.
 10. Objednávku produktu „e-vzory – súborné“ zasielame najneskôr do 14 pracovných dní od prijatia platby na náš účet a to z dôvodu kontroly aktuálnosti produktu.
 11. V prípade, že si objednáte viac produktov s rôznymi dodacími dobami, pošleme Vám ich až vtedy, keď budeme mať na sklade všetky. Pri publikáciách, ktoré sú v predpredaji je termín vydania len orientačný a môže ho vydavateľ knihy posunúť.
 12. Tovar objednaný v našom internetovom obchode doručujeme len na Slovensko.
 13. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla poskytovateľovi.
 14. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu:
 • produktu (publikácie, elektronické súbory) do 7 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenia objednávky, resp. vystavenia zálohovej faktúry. V prípade ak nedôjde k úhrade kúpnej ceny zákazníkom poskytovateľ bude toto konania považovať za úkon zákazníka – odstúpenie od zmluvy a zruší jeho objednávku. V prípade osobného odberu na adrese poskytovateľa je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštovou prepravou (kuriér, osobný odber Packeta, Z-BOX) je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný s výberom platby v hotovosti (resp. na dobierku). Nedodržaním tejto povinnosti vzniká poskytovateľovi právo pohľadávku uplatniť na súde.
 • služby – vzdelávania:
 • online / jednodňového vzdelávania najneskôr 2 dni pred uskutočnením tohto vzdelávania.
 • viacdňového vzdelávania najneskôr 14 dní pred uskutočnením tohto vzdelávania.
 1. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na objednávke, resp. zálohovej faktúre. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený spolu s produktom. V prípade osobného odberu mu bude doručený osobne.
 2. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 3. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k online produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla poskytovateľovi.
 4. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 5. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade vzniku preplatku na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 6. Platby za objednaný tovar alebo službu sa realizujú v mene EUR.
 7. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom posielané vo forme elektronickej správy (e-mailom) adresované na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol poskytovateľovi. Poskytovateľ je tiež oprávnený zasielať daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

Článok IV.

Osobitné ustanovenia k poskytovaniu služieb (vzdelávania)

/ platobné podmienky, storno podmienky a odstúpenie od zmluvy /

  1. Prihláška na vzdelávanie bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená e-mailom. Na vzdelávanie bude zákazník zaradený v poradí, v ktorom bude jeho prihláška doručená. Vzdelávanie sa uskutoční iba v prípade, ak sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať prihlášku v prípade, ak bude prekročená kapacita vzdelávania. Poskytovateľ vzdelávania si vyhradzuje odmietnuť iného zákazníka ako obec/mesto, resp. ich zamestnancov a tiež poslancov obce/mesta. Vzdelávanie je výhradne určené pre územnú samosprávu.
  2. Uzávierka prihlášok je:
   • pre jednodňové a online vzdelávanie 2 dni pred termínom konania vzdelávania. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s poskytovateľom.
   • pre viacdňové vzdelávanie 14 dní pred termínom konania vzdelávania. Prihlášky po tomto termíne môže zákazník telefonicky konzultovať s poskytovateľom.
  3. Platbu zákazník zrealizuje pod variabilným symbolom uvedeným na objednávke, resp. zálohovej faktúre. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený osobne v deň konania vzdelávania alebo elektronicky.
  4. Účastník vzdelávania je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na objednávke tak, aby sa mohol preukázať pri vstupe na vzdelávanie potvrdením o úhrade poplatku poskytovateľovi.
  5. Vstup účastníka na vzdelávanie je podmienený zrealizovaním platby.
  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu programu, prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia vzdelávania. O všetkých zmenách bude poskytovateľ zákazníka informovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  7. Účastník vzdelávania berie na vedomie, že je na vzdelávaní zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.
  8. Vzdelávanie „na mieru“ a „pre poslancov obecných zastupiteľstiev“ je poskytované podľa požiadaviek zákazníka po vzájomnej dohode na základe objednávky, resp. osobitnej zmluvy.
  9. Prihláška na vzdelávanie je záväzná, zákazník ju však môže zrušiť – odstúpiť od zmluvy:
   • pri online alebo jednodňovom vzdelávaní najneskôr 8. dní pred uskutočnením vzdelávania,
   • pri viacdňovom vzdelávaní najneskôr 16. deň pred uskutočnením vzdelávania.
   • V danom prípade bude zákazníkovi vrátená celá zaplatená cena za objednanú službu.
  10. Zrušenie prihlášky – odstúpenie od zmluvy musí byť realizované písomne alebo formou e-mailu.
  11. Ak však zo strany zákazníka nebude prihláška zrušená, neodstúpi od zmluvy spôsobom a v lehote podľa tohto článku, je povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:
Online / Jednodňové vzdelávanieViacdňové vzdelávanie

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (2 dni pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia.

Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

100 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční po ukončení registrácie (7 dní pred konaním vzdelávania) alebo po vzdelávaní, prípadne ak sa nezúčastní vzdelávania bez predchádzajúceho zrušenia.

Zastúpenie prihlásených účastníkov je, samozrejme, možné.

50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 7 dní pred začiatkom vzdelávania50 % z ceny, ak sa písomné zrušenie uskutoční 8 až 15 dní pred začiatkom vzdelávania
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo individuálneho posúdenia každého odstúpenia od zmluvy. Na základe uvedenia obzvlášť závažných a nepredvídateľných dôvodov zákazníkom a nemožnosti sa zúčastniť objednaného vzdelávania. Poskytovateľ môže jeho požiadavke vyhovieť.

Článok V.

Alternatívne riešenie sporov
 1. Účelom tohto článku VOP je informovať užívateľa, ktorý je spotrebiteľ, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi poskytovateľom a zákazníkom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami. Zákazník môže svoj spor s poskytovateľom riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže užívateľ obrátiť alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 4. Užívateľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Užívateľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Článok VI.

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti poskytovateľa za vzniknutú škodu
 1. Zákazník berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného poskytovateľom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe osobitnej zmluvy a na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

Článok VII.

Reklamácia produktov
 1. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie produktu je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu sotac@sotac.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia našich produktov nemusia byť uznané.
 2. Ak chcete doručený produkt reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte.
 3. Reklamovaný produkt (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, späť na našu adresu spoločnosti SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice.
 4. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, ak ste ho dostali. Po prijatí produktu Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný produkt Vám vymeníme kus za kus, alebo vám do 14 dní vrátime peniaze v prípade, ak ste už za produkt zaplatili.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť SOTAC, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1, 040 01 Košice, IČO: 36 189 855, IČ DPH: SK2020045720, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 10835/V ako prevádzkovateľ (ďalej len „poskytovateľ“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Ide o údaje uvedené v objednávke produktu, služby alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Poskytovateľ zároveň spracováva osobné údaje aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom na ich plnenie zo strany poskytovateľa (napríklad doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napríklad priamy marketing).
 4. Zákazník súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:- použitia osobných údajov za účelom ponuky tovarov a služieb poskytovateľa, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch a službách poskytovateľa, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 5. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia.
 6. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý.
 8. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia
 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke – www.sotac.sk.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a poskytovateľom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla poskytovateľa.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 16.10.2023 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s poskytovateľom.

Vyhľadávanie