Komunálny
poradca samospráv

Viacdňové vzdelávanie

Aktuálne otázky samosprávy obcí a miest (3-dňové)

399.00 

Počet voľných miest:

Na sklade

Dátum konania:

09.04.2024 - 11.04.2024

Registrácia možná do:

26.03.2024

Informácie o vzdelávaní:
 • podrobný a detailný rozbor pri vysporadúvaní pozemkov do 31. 12. 2030 – právny režim stavieb a pozemkov – komplexný rozbor (vlastnícky režim, užívací režim, režimy vecného bremena) pod miestnymi komunikáciami, verejnými priestranstvami a športovými areálmi, cintorínmi, …
 • zmluvy – ich náležitosti a ich uzatváranie v režimoch verejného obstarávania (súťažné podklady) – nastavenie vhodných a výhodných podmienok pre obce
 • minimalizácia rizík a rozdeľovanie rizík vyplývajúcich z režimov verejného obstarávania – tzv. osobitné dojednania v zmluvách
 • prerozdelenie rizík v texte zmluvy – medzi zhotoviteľa/dodávateľa a obec (zmluvné návody a právne možnosti na rozdelenie rizík, možnosti spoluzodpovednosti zhotoviteľa/dodávateľa za prípadné korekcie a sankcie zo strany kontrolných orgánov a riadiaceho orgánu),
 • osobitné dojednania v zmluve (podmieňujúce podmienky, odkladacie a rozväzovacie podmienky, možnosti rýchleho ukončenia zmluvy, …), zmluvné sankcie a osobitné pokuty v texte zmluvy
 • chov hospodárskych zvierat na území obce v kontexte posledných úprav – normatívne (VZN) a ostatné možnosti obce, zápach, hluk, močovka, znečisťovanie pozemkov a pod. a praktické spôsoby ich riešenia, praktické odporúčania a návody pre obce
Údaje učastníka

Na sklade

raňajky, vstupy do wellness a do bazéna, parkovanie mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania
voliteľné v prípade dvojlôžkovej izby
obed 1x, večera 2x
Cena vzdelávania
Extra poplatky
Spolu

Od roku 2024 sme sa rozhodli pre špecializované odborné konzultácie v tzv. komplexných blokoch – a to tak, aby každý účastník získal ucelený pohľad na danú problematiku a následne v praxi tieto vedomosti vedel zákonne a správne – i včas – aplikovať. Tomu potom zodpovedá aj naša praktická prezentácia ako návod a postupnosť aktívnych krokov zo strany obce.

A začíname najaktuálnejšími oblasťami – vyporiadavanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce a možnosťami vyvlastnenia,  problematikou chovu hospodárskych zvierat – a problémami s tým spojenými. Spolu s potrebou reformovania verejného obstarávania na Slovensku je nevyhnutné podrobne rozobrať aktívne postavenie a možnosti obce pri uzatváraní zmlúv a minimalizovaní a prerozdeľovaní rizík spojených s procesmi verejného obstarávania.

Aj toto odborné stretnutie bude realizované formou aktívnych konzultácií, kde skákanie do reči je žiaduce a veľmi vhodné = vrchol slušnosti. Prednášky/konzultácie budú prebiehať interaktívnou formou a každý účastník  obdrží  rozsiahly materiál v tlačenej podobe a následne elektronicky aj početné ďalšie dokumenty a súborné materiály.

Program

utorok
09. apríl 2024
od 11.30 hod. prezentácia účastníkov
14.00 – 14.15 hod. otvorenie konferencie
ponuka a prezentácia nového produktu  firmy SOTAC, s.r.o. pre obce – Informačný portál pre samosprávy
14.30 – 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
od 20.00 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)
Témy:

VÝMENNÝ KOMUNÁLNY SERVIS
– upozornenia na aktuálne zmeny v právnych predpisoch, nové významné odborné stanoviská a vyjadrenia orgánov štátnej správy, dôležité rozhodnutia a nálezy súdov, rozhodovacia činnosť orgánov Európskej únie, …

VYPORIADANIE A VYSPORIADAVANIE POZEMKOV POD VEREJNÝMI PRIESTRANSTVAMI, MIESTNYMI KOMUNIKÁCIAMI (CESTAMI) A ŠPORTOVÝMI AREÁLMI VO VLASTNÍCTVE OBCE – MIESTNE KOMUNIKÁCIE OD A po Z
(definitívne vyriešenie problému – najneskôr do 31. 12. 2030  – jednorazové právo obce, ktoré po tomto dátume zaniká)
(trvalé a dočasné spôsoby usporiadania v kontexte vývoja, zmluvné spôsoby – argumentácia obce a odôvodnenie verejného záujmu, zákonné vecné bremená a postupy obce v kontexte platnej právnej úpravy, obec – úlohy a kompetencie obce, zisťovanie a evidencia stavieb a pozemkov v súvislosti so zákonným vecným bremenom, zákonné povinnosti obce – evidencia majetku obce a jeho oceňovanie, technická evidencia miestnych komunikácií, zákonné prepojenia a súvislosti, stavby evidované v operátoch katastra – návody a spôsoby postupov obce, riešenie právnych konfliktov – vlastník stavby a vlastník pozemkuvymedzenie právnej úpravy, praktické a reálne možnosti riešenia pre obce, pojem vlastníctvo stavby a vlastníctvo pozemku pod stavbou, pojem „verejné statky“ a tzv. „verejné užívanie“, pojem vecné bremeno so zohľadnením existencie obce, osobitosti vecného bremena – základné rozlíšenie, zákonné vecné bremeno na úrovni obce – „ex lege“ na území obce, zákonné vecné bremeno – základná všeobecná charakteristika a znaky,  prehľad oblastí a sfér činnosti obce – od miestnych komunikácií až po športový areál,  … vyvlastnenie alebo vecné bremeno – porovnanie a výhody riešenia pre obce (zásadné postupy a zmeny – po posledných zjednocujúcich rozhodnutiach najvyššieho súdu – aktuálna judikatúra súdov pre obce), rozdiely medzi zákonným vecným bremenom a vyvlastnením (nadobudnutím vlastníctva), zákonné vecné bremeno a jednorazová výplata majetkového charakteru viazaná na prvého vlastníka s existenciou premlčania, súvisiace otázky, minimum potrebných vedomostí pre obce – nastavenie koncepcie na tomto úseku činnosti obce, … vyvlastnenie pozemkov pod verejnými statkami – praktické návody a postupy (konanie o vyvlastnení (zákonná možnosť len do 31. 12. 2030) – jednorazové právo obce, ktoré po tomto dátume zaniká, judikatúra súdov k výhodnosti postupov, praktické návody a obligatórne riešenia v podmienkach obce a mesta, …)

streda
10.  apríl 2024
09.00 – 12.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
12.30 – 14.45 hod. obedňajšia prestávka
13.15 – 14.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
(vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
(doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
14.45 – 19.00 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc.JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
od 20.15 hod. voľná diskusia k aktuálnym problémom (výmenný konzultačný servis)
Témy:

ZMLUVY V RÁMCI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – PREROZDELENIE RIZÍK PRI KOREKCIÁCH
(ZÁSADNE OPOMÍNANÉ MOŽNOSTI OBCE A PRÁVNE ASPEKTY A MOŽNOSTI VÝHODNÝCH POSTUPOV PRE OBCE) 

(minimalizácia rizík a rozdeľovanie rizík vyplývajúcich z režimov verejného obstarávania a korekcií – tzv. osobitné dojednania v zmluvách)
(doposiaľ nedostatočne pochopená problematika v samospráve obcí – nevyhnutnosť znalostí pre každú obec, súťažné podklady a význam návrhu zmluvy ako súčasti súťažných podkladov, minimálne právne /nie technické/ náležitosti, nevyhnutnosť zásadného  rozlišovania administratívneho (procesného) postupu výberu dodávateľa a obsahového (právneho) režimu nastavenia verejného obstarávania (súťažné podklady – návrh zmluvy a samotná zmluva), zodpovednosť administrátora verejného obstarávania a možnosti náhrady škody, predzmluvné povinnosti obce a náhrada za zmarené investície (možnosti úprav v zmluve, odborná starostlivosť pri uzatváraní zmluvy a pri realizácii zmluvy (záväzok dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a všetky podmienky  zmluvy, porušenie odborných povinností zhotoviteľa, …), nevyhnutnosť spracovania návrhu zmluvy vhodnej a výhodnej pre obec – v kontexte rozdelenia rizík súvisiacich s režimom výstavby, režimom priebežnej a následnej kontroly /od UVO a UVA cez riadiaci orgán a ďalšie kontrolné orgány/, dodržanie lehoty dodania diela – a následky s tým spojené, prerozdelenie rizík v texte zmluvy – medzi zhotoviteľa/dodávateľa a obec (zmluvné návody a právne možnosti na rozdelenie rizík, možnosti spoluzodpovednosti zhotoviteľa/dodávateľa za prípadné korekcie a sankcie zo strany kontrolných orgánov a riadiaceho orgánu)

ZMLUVY V RÁMCI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – PREROZDELENIE RIZÍK – II.
(minimalizácia rizík a nastavenie zmluvných podmienok v zmluvách pre prípad neplnenia zmluvy)
(osobitné dojednania v zmluve,  stanovenie zmluvných podmienok v zmluvách pre prípad neplnenia zmluvy – v kontexte pridelenia finančných prostriedkov, ďalej v kontexte nekvalitného diela a vád diela, a tiež v kontexte možností ukončenia zmluvy rôznou formou (výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy a spôsob ocenenia prác po odstúpení od zmluvy, odkladacie podmienky,  rozväzovacie podmienky, podmieňujúce podmienky, …), zmluvné sankcie a osobitné pokuty v texte zmluvy – za porušenie zmluvy, za omeškanie a za iné dôvody, odpustenie zmluvnej pokuty, povinnosť vymáhať zmluvné sankcie,  zmeny zmluvy a naviac práce (spôsoby zakotvenia do textu zmluvy),  predlžovanie zmlúv a dodatky k zmluvám (možnosti pre obce súladné s judikatúrou súdov), súčinnosť a kontrola diela naviazaná na zmluvné sankcie, vady uvedené v zápisnici z preberacieho konania a  zádržné právo /zábezpeka/ na finančné prostriedky a jej použitie, reklamácie a spôsoby ich riešenia, záručná doba, vyššia moc a mimoriadna udalosť  a nastavenie podmienok, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody, ručenie za dielo, zodpovednosť za škodu, podrobný a detailný praktický rozbor zákonných postupov a možností obce, …)

 

štvrtok
11. apríl 2024
08.30 – 11.30 hod. prednášky / aktívne konzultácie (doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.)
cca 11.30 hod. ukončenie trojdňových prednášok
13.00 – 16.30 hod. individuálne konzultácie pre účastníkov
(vnútorný vestibul oproti recepcii hotela)
(doc. JUDr. Jozef Sotolář PhD., JUDr. Martin Sotolář)
Témy:

CHOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT NA ÚZEMÍ OBCE – po posledných legislatívnych zmenách
(so zohľadnením európskych regulatívov a právnych nástrojov)
(vymedzenie pojmu hospodárske zviera a súvisiace pojmy (zviera chované fyzickou osobou v obci, pojem chov, nebezpečný živočích, a pod.), rozlišovanie hospodárskych zvierat  chovaných na farmárske účely a na tzv. individuálny chov (domový chov),  legislatívne a zákonné podmienky chovu hospodárskych zvierat na území obce – tzv. pohoda zvierat /welfare/ a zabezpečenie starostlivosti,  stavby pre živočíšnu produkciu (individuálne osoby a podnikatelia) a splnenie technických a stavebných podmienok – stavby na chov drobného zvieratstva a iné, kompetencie a možnosti obce na úseku chovu hospodárskych zvierat na území obce – verejnoprávne a súkromnoprávne nástroje (stavebnotechnické, hygienické, zdravotné a ďalšie), normatívne možnosti obce – možnosti schvaľovania VZN na tomto úseku, sankčné a kontrolné nástroje obce na úseku chovu hospodárskych zvierat – možnosti obce a ostatných subjektov, obťažovanie chovom hospodárskych zvierat – zápach, hluk, močovka, znečisťovanie pozemkov a pod. a praktické  spôsoby ich riešenia, praktické odporúčania a návody pre obce, …)
+          vzor VZN na danom úseku obdrží každý účastník konzultácií

 

Organizačné pokyny:

 • termín konania: 09. 11. – 11. 04. 2024
 • miesto konania: hotel Patria, Štrbské Pleso
 • účastník vyhlasuje, že bude rešpektovať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia platné pre hotelové zariadenie v čase konania podujatia a zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia môže byť vylúčený ako účastník podujatia bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov
 • účastník súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy a kontaktného telefónneho čísla, prípadne aj ďalších údajov na účely splnenia epidemiologických opatrení
 • účastnícky poplatok za trojdňové prednášky: 609,00 € s DPH (507,5,00 bez DPH) zahŕňa:
  – kongresový poplatok, odmeny konzultantom, režijné a organizačné náklady, hygienické a epidemiologické náklady, sprostredkovanie ubytovacích a stravovacích služieb, občerstvenie (káva, čaj, voda) rozsiahle pracovné materiály v hodnote: 399,00 € s DPH
  – 2x ubytovanie (izba LUX) v cene sú zahrnuté raňajky, vstup do wellness a do bazéna (podľa aktuálnych hygienických podmienok), parkovné mimo hotelovej garáže, miestna daň z ubytovania v hodnote: 140,00 € s DPH
  – stravovanie (obed 1x, večera 2x, realizované podľa aktuálnych epidemiologických podmienok v hoteli) v hodnote: 70,00 € s DPH
 • možnosť k tomu objednať komplexný prehľad „Aktuálnej judikatúry pre obce“ za cenu 99,- € s DPHKlienti spolupracujúcej advokátskej kancelárie JUDr. Sotolář a JUDr. Sotolářová majú možnosť si tento produkt objednať bezodplatne.
 • pre neprihlásených účastníkov je cena za rozsiahle pracovné materiály a prezentácie 258,- € s DPH.
 • v prípade záujmu neprihlásených osôb o komplexný prehľad aktuálnej judikatúry na CD je cena 192,- € s DPH.
 • hotel má iba dvojposteľové izby (výlučne typu „LUX“) – samostatné ubytovanie je možné iba po dohode s organizátorom (vyznačiť hneď pri objednávke) – cena samostatného ubytovania sa navyšuje o sumu 90,- € s DPH za celý pobyt.
 • ubytovanie je možné zabezpečiť len na celú konferenciu a účastník sa zaväzuje akceptovať obsadenie izieb podľa aktuálnych epidemiologických podmienok a súhlasí s úhradou zodpovedajúcej ceny k tomu prislúchajúcej
 • vyhradzujeme si právo odmietnuť účastníka prihláseného po uzávierke prihlášok a vyradiť účastníka nerešpektujúceho platné epidemiologické opatrenia v hotelovom zariadení a opatrenia oznámené a nastavené usporiadateľom
 • účastník bude zaradený na konzultačné stretnutie ak sa prihlási (objednávka) a zároveň uhradí účastnícky poplatok. V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia.
 • ak účastník zruší svoju účasť 5 dní a menej pred termínom prednášok je storno poplatok 100% účastníckeho poplatku; ak účastník zruší svoju účasť 6 – 15 dní pred termínom prednášok je storno poplatok 50% účastníckeho poplatku.
 • výška účastníckeho poplatku je uvedená s príslušnou DPH a je stanovená dohodou.

Zmena programu vyhradená!