Komunálny
poradca samospráv

Chov psov a iných zvierat

149.90 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecne záväzné nariadenia na úseku chovu zvierat

 1. VZN o podmienkach držania psov
 2. VZN o chove a držaní zvierat v obci

 

2. Priestupkové konanie na úseku chovu zvierat

 1. Úradný záznam – psy
 2. Upovedomenie o začatí konania – psy
 3. Predvolanie – psy
 4. Zápisnica o ústnom pojednávaní – psy
 5. Rozhodnutie – prerušenie konania
 6. Rozhodnutie – zastavenie konania
 7. Rozhodnutie o priestupku – psy
 8. Výzva na zaplatenie pokuty – psy

 

3. Susedské spory a chov zvierat v obci

Pojmy – vymedzenie

 

Zmierovacie konanie – §3 OZ:

 1. Pozvánka – všeobecná
 2. Pozvánka – návrh na dokazovanie
 3. Prejednanie podania so zmierom
 4. Prejednanie podania bez zmieru
 5. Oznámenie o ďalšom postupe
 6. Výzva na dobrovoľné plnenie

 

Konanie –  zrejmý  zásah –  §  5   OZ:

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Upovedomenie s predvolaním
 4. Rozhodnutie o prerušení konania
 5. Rozhodnutie o zastavení konania
 6. Zápisnica so zmierom
 7. Zápisnica z prejednania zrejmého zásahu
 8. Rozhodnutie – zdržanie sa konania
 9. Rozhodnutie – vykonanie niečoho
 10. Rozhodnutie – zakázanie konania
 11. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
 12. Rozhodnutie o námietkach – výkon rozhodnutia
 13. Rozhodnutie – nariadenie exekúcie
 14. Výzva na dobrovoľné plnenie
 15. Judikatúra
 16. Exekučný príkaz pokutami

 

4. Postúpenie podania

 1. Postúpenie podania
 2. Postúpenie podania – oznámenie

 

5. Výzva obyvateľom

 1. Výzva obyvateľom

Vyhľadávanie