Komunálny
poradca samospráv

Daňová exekúcia formou odobratia vodičského preukazu

(špecifický druh vymáhania nedoplatkov na miestnych daniach podľa zák. č. 563/2009 Z.z. a zák. č. 582/2004 Z.z.)

Daňový poriadok (zák. č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) po novelizáciách priniesol mnoho podstatných a zásadných zmien, ktoré nepochybne prispejú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. Obce a mestá ich ale skoro vôbec nevyužívajú – a naopak sa sústreďujú na tie, ktoré nevedú k úspešnému riešeniu vymoženia nedoplatkov.

Jednou z takýchto možností je aj realizácia daňovej exekúcie formou odobratia vodičského preukazu.

 Obec túto formu realizuje vo vlastnej „réžii“ – okrem samotného odobratia vodičského preukazu, ktoré zabezpečujú orgány Policajného zboru SR.

Ide o formu daňového konania v dispozícii obce, ktorá nie je naviazaná:

 • na pracovný pomer alebo finančný zárobk
 • na dostatočnosť zdrojov daňovníka, resp. poplatníka a 
 • vzťahuje sa v plnom rozsahu aj na nezamestnaných,
 • vzťahuje sa aj na osoby poberajúce rôzne druhy sociálnych dávok, rodičovský príspevok, a pod.

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

01 – Všeobecné

 1. Pracovná náplň zamestnanca
 2. Poučenie zamestnanca – daňové tajomstvo
 3. Poverenie – daňové konanie
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Poverenie – daňové tajomstvo

 

02 – Daňový exekučný spis

 1. Daňové nedoplatky – kompetencie orgánov obce
 2. Daňový exekučný spis obce – spisový obal
 3. Úradný záznam – právoplatnosť
 4. Úradný záznam – vodičský preukaz
 5. Úradný záznam – majetok dlžníka

 

03 – Výzvy

 1. Výzva k súčinnosti – všeobecne
 2. Výzva k súčinnosti – § 26 ods. 1
 3. Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
 4. Úradný záznam – poučenie daňovníka
 5. Výzva – predloženie dokladov – motorové vozidlo

 

04 – Rozhodnutia

 1. Podpis na rozhodnutia
 2. Výkaz nedoplatkov
 3. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie
 4. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie na žiadosť

 

05 – Exekúcia zadržaním vodičského preukazu

 1. Rozhodnutie o začatí konania
 2. Rozhodnutie – daňová exekučná výzva
 3. Rozhodnutie – daňový exekučný príkaz
 4. Oznámenie – oprava daňového exekučného príkazu
 5. Úradný záznam – úhrada nedoplatku
 6. Rozhodnutie o zastavení daňovej exekúcie

Vyhľadávanie