Komunálny
poradca samospráv

Daňové procesne konanie (správa miestnych daní)

264.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Všeobecné vzory

 1. Pracovná náplň zamestnanca – daň
 2. Poučenie zamestnanca – daňové tajomstvo
 3. Poverenie – daňové konanie
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Poverenie – daňové tajomstvo
 6. Oprávnenie na miestne zisťovanie
 7. Poverenie na výkon kontroly
 8. Zoznam daňových dlžníkov
 9. Zoznam daňových subjektov – odklad dane, splátky
 10. Zoznam daňových subjektov – úľava, odpustenie
 11. Úradný záznam
 12. Úradný záznam – nazretie do spisu
 13. Žiadosť o doručenie verejnou vyhláškou
 14. Verejná vyhláška
 15. Oznámenie – oprava zrejmých chýb
 16. Rozhodnutie – náklady konania
 17. Rozhodnutie – autoremedúra
 18. Výzva na doplnenie odvolania
 19. Oznámenie – odvolanie nepodané
 20. Predkladacia správa k odvolaniu
 21. Postúpenie odvolania
 22. Oznámenie o postúpení odvolania
 23. Zápisnica – miestne zisťovanie

 

2. Výzvy

 1. Výzva na zaplatenie správneho poplatku
 2. Výzva na oznámenie údajov
 3. Výzva – súčinnosť tretích osôb – § 26 ods. 1
 4. Výzva – súčinnosť tretích osôb – § 26 ods. 2
 5. Výzva – súčinnosť banky – § 26 ods. 3
 6. Výzva – súčinnosť tretích osôb – § 26 ods. 6
 7. Výzva – § 26 ods. 7
 8. Výzva – daňové priznanie – § 15
 9. Výzva – podanie daňového priznania – § 15
 10. Výzva – nedostatky – § 17
 11. Úradný záznam
 12. Úradný záznam – predloženie dokladov

 

3. Skrátené vyrubovacie konanie – § 68a

 1. Vyrubovací rozkaz – § 68a ods. 1
 2. Vyrubovací rozkaz – § 68a ods. 4 – rozhodnutie o odpore

 

4. Vyhľadávacia činnosť

 1. Úradný záznam
 2. Úradný záznam – predloženie dokladov
 3. Výzva
 4. Zápisnica – pojednávanie
 5. Rozhodnutie – súčinnosť
 6. Úradný záznam – ukončenie činnosti

 

5. Záznamová povinnosť

 1. Úradný záznam
 2. Úradný záznam – predloženie dokladov
 3. Oznámenie – začatie konania
 4. Oznámenie – začatie konania a predvolanie
 5. Predvolanie
 6. Záznam – výsluch svedka
 7. Zápisnica – ústne pojednávanie
 8. Rozhodnutie – uloženie záznamovej povinnosti
 9. Rozhodnutie – zmena záznamovej povinnosti
 10. Rozhodnutie – zrušenie záznamovej povinnosti
 11. Oprava chýb – záznamová povinnosť
 12. Výzva – priebežná evidencia

 

6. Daňová kontrola

 1. Poverenie – výkon daňovej kontroly
 2. Úradný záznam
 3. Úradný záznam – predloženie dokladov
 4. Oznámenie – daňová kontrola
 5. Oznámenie – opakovaná daňová kontrola
 6. Oznámenie – rozšírenie daňovej kontroly
 7. Výzva na odstránenie pochybností
 8. Potvrdenie o prevzatí dokladov
 9. Upovedomenie o predĺžení lehoty
 10. Potvrdenie o vrátení dokladov
 11. Predvolanie svedka
 12. Záznam – výsluch svedka
 13. Predvolanie znalca
 14. Záznam – výsluch znalca
 15. Záznam – nazretie do spisu
 16. Zápisnica – miestne zisťovanie
 17. Zápisnica – ústne pojednávanie
 18. Protokol o daňovej kontrole s výzvou

 

7. Určenie dane podľa pomôcok

 1. Úradný záznam
 2. Oznámenie – § 48 ods. 1 písm. a)
 3. Oznámenie – § 48 ods. 1 písm. b)
 4. Oznámenie – § 48 ods. 1 písm. c)
 5. Úradný záznam – pomôcky
 6. Úradný záznam – listiny
 7. Úradný záznam – predloženie dokladov
 8. Protokol o určení dane s výzvou

 

8. Predbežné opatrenia

 1. Úradný záznam
 2. Rozhodnutie – predbežné opatrenie
 3. Oznámenie – kataster nehnuteľností
 4. Upovedomenie – právoplatnosť
 5. Rozhodnutie – predbežné opatrenie – zrušenie
 6. Rozhodnutie – predbežné opatrenia – čiastočné zrušenie
 7. Oznámenie katastru – účinnosť
 8. Upovedomenie daňového subjektu – účinnosť
 9. Vrátenie sumy

 

9. Daňové konanie

 1. Daňový spis obce – spisový obal
 2. Výzva – doplnenie podania
 3. Návrh na rozhodnutie o delegovaní
 4. Postúpenie návrhu na rozhodnutie o delegovaní
 5. Oznámenie o začatí daňového konania
 6. Oznámenie o začatí – predvolanie
 7. Výzva – spoločný zástupca
 8. Rozhodnutie – spoločný zástupca
 9. Rozhodnutie – ustanovenie zástupcu – zákonný
 10. Rozhodnutie – ustanovenie zástupcu – pobyt
 11. Rozhodnutie – vylúčenie
 12. Úradný záznam
 13. Úradný záznam – predloženie dokladov
 14. Predvolanie
 15. Žiadosť o prevedenie
 16. Predvolanie svedka
 17. Záznam – výsluch svedka
 18. Predvolanie znalca
 19. Záznam – výsluch znalca
 20. Potvrdenie – prevzatie dokladov
 21. Potvrdenie – vrátenie dokladov
 22. Záznam – nazretie do spisu
 23. Predĺženie lehoty – rozhodnutie
 24. Predĺženie lehoty – zamietnutie
 25. Rozhodnutie – odpustenie zmeškania lehoty
 26. Zápisnica o miestnom zisťovaní
 27. Zápisnica o ústnom pojednávaní
 28. Oznámenie o výsluchu svedka
 29. Rozhodnutie – prerušenie konania

 

10. Záložné právo

 1. Rozhodnutie – záložné právo – nehnuteľnosť
 2. Rozhodnutie – záložné právo – hnuteľnosť
 3. Rozhodnutie – záložné právo – pohľadávky
 4. Oznámenie – kataster nehnuteľností
 5. Oznámenie dlžníkovi
 6. Rozhodnutie – záložné právo – zmena
 7. Rozhodnutie – záložné právo – zrušenie

 

11. Odklad platenia a splátky

 1. Žiadosť o odklad platenia dane
 2. Rozhodnutie – odklad platenia dane
 3. Rozhodnutie – platenie dane v splátkach
 4. Odklad platenia dane alebo povolenie splátok od 6.2.21

 

12. Odpúšťanie a zánik nedoplatkov

 1. Rozhodnutie – odpustenie nedoplatkov
 2. Rozhodnutie – zánik nedoplatku
 3. Úradný záznam – zánik
 4. Oznámenie o nevyhovení žiadosti o odpustení nedoplatku/úľavy

 

13. Správne delikty a sankcie

 1. Oprava chýb
 2. Rozhodnutie o uložení pokuty – nesplnenie povinnosti uloženej správcom dane alebo nepeňažnej povahy
 3. Rozhodnutie o uložení pokuty – nepodanie daňového priznania
 4. Rozhodnutie o uložení pokuty – nesplnenie oznamovacej povinnosti
 5. Úrok z omeškania – rozhodnutie
 6. Upozornenie

 

14. Daňové exekučné konanie

14.1. všeobecné vzory

 1. Žiadosť o zabezpečenie ochrany zamestnancov
 2. Úradný záznam
 3. Úradný záznam – predloženie dokladov
 4. Úradný záznam – upustenie vymáhania
 5. Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
 6. Výzva na predloženie dokladov
 7. Výkaz nedoplatkov
 8. Oznámenie daňovej exekúcie exekútorovi
 9. Zákaz nakladania s majetkom
 10. Oprava daňového exekučného príkazu
 11. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie
 12. Rozhodnutie o odložení daňovej exekúcie na žiadosť dlžníka
 13. Rozhodnutie o zastavení daňovej exekúcie
 14. Rozhodnutie o čiastočnom zastavení daňovej exekúcie
 15. Rozhodnutie – exekučné náklady
 16. Rozhodnutie – hotové výdavky
 17. Žiadosť o oznámenie daňových nedoplatkov
 18. Zápisnica o rozdelení a použití výťažku

 

14.2. exekúcia zrážkami so mzdy

 1. Úradný záznam
 2. Rozhodnutie o začatí konania
 3. Oznámenie o začatí konania
 4. Daňová exekučná výzva
 5. Daňový exekučný príkaz (jeden platiteľ)
 6. Daňový exekučný príkaz (niekoľkí platitelia)
 7. Žiadosť o súhlas
 8. Výzva – neplnenie povinností
 9. Oboznámenie s priebehom konania
 10. Vyhlásenie

 

14.3. exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu

 1. Úradný záznam
 2. Upozornenie na povinnosť podať písomné vyhlásenie
 3. Rozhodnutie o začatí konania
 4. Daňová exekučná výzva
 5. Daňový exekučný príkaz

 

14.4. exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok

 1. Výzva
 2. Miestne zisťovanie – oznámenie
 3. Zápisnica o miestnom zisťovaní
 4. Rozhodnutie o začatí konania
 5. Daňová exekučná výzva
 6. Daňový exekučný príkaz

 

14.5. exekúcia predajom hnuteľných vecí

 1. Úradný záznam
 2. Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
 3. Daňová exekučná výzva
 4. Daňová exekučná výzva (mot. vozidlo)
 5. Rozhodnutie o vylúčení hnuteľnej veci
 6. Žiadosť o oznámenie údajov
 7. Prizvanie na úkony (PZ SR)
 8. Súpis hnuteľných vecí
 9. Zaslanie daňovej exekučnej výzvy a súpisu hnuteľných vecí
 10. Úradný záznam – ocenenie obvyklou cenou
 11. Žiadosť o vypracovanie znaleckého posudku
 12. Daňový exekučný príkaz
 13. Ponuka na predaj
 14. Úradný záznam – priamy predaj
 15. Úradný záznam – obvyklá cena
 16. Úradný záznam – určenie vyvolávacej ceny
 17. Dražobná vyhláška
 18. Doručenie dražobnej vyhlášky
 19. Zoznam dražiteľov
 20. Zápisnica o priebehu dražby
 21. Potvrdenie o udelení príklepu
 22. Výzva na prevzatie vecí
 23. Zápisnica o prevzatí hnuteľných vecí
 24. Oznámenie o výťažku
 25. Oznam o predaji na základe ponuky
 26. Doručenie oznamu o predaji
 27. Zápisnica o priebehu predaja na základe ponuky
 28. Potvrdenie o predaji na základe ponuky

 

14.6. exekúcia predajom nehnuteľnosti

 1. Úradný záznam
 2. Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania
 3. Návrh na zápis nehnuteľností
 4. Daňová exekučná výzva
 5. Prizvanie Policajného zboru SR
 6. Daňový exekučný príkaz
 7. Výzva
 8. Objednávka znaleckého posudku
 9. Upovedomenie o znaleckom posudku
 10. Upovedomenie o mieste a čase obhliadky
 11. Ponuka na predaj
 12. Rozhodnutie o určení vyvolávacej ceny
 13. Dražobná vyhláška
 14. Dražobná vyhláška – zverejnenie v obchodnom vestníku
 15. Zverejnenie dražobnej vyhlášky
 16. Individuálna prezenčná listina
 17. Úradný záznam
 18. Zrušenie dražby – oznámenie
 19. Zápisnica o priebehu dražby
 20. Rozhodnutie o udelení príklepu
 21. Súhlas správcu dane
 22. Záznamová listina – zaslanie
 23. Oznam o predaji nehnuteľnosti na základe ponuky
 24. Rozhodnutie o prechode vlastníckeho práva (ponuka)
 25. Oznámenie o výťažku

Vyhľadávanie