Komunálny
poradca samospráv

Evidenčné zákonne povinnosti obce

96.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Vnútorné evidencie obce

pracovno-právne

 1. pracovná evidencia (§ 99 zák. 311/2001)
 2. evidencia pracovných úrazov
 3. evidencia iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí
 4. evidencia chorôb z povolania
 5. evidencia – sociálne zabezpečenie
 6. evidencia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

 

sociálno-právne evidencie

 1. evidencia občanov – prijímateľov – sociálna pomoc – všeobecná
 2. evidencia občanov – prijímateľov – sociálna pomoc
 3. evidencia posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
 4. evidencia rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu
 5. evidencia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

 

ochrana údajov a informácií

 1. evidencia žiadostí
 2. evidencia najčastejších žiadostí
 3. evidencia obce – stupeň „Prísne tajné“/ „Tajné“/ “Dôverné“
 4. evidencia obce – stupeň „Vyhradené“
 5. evidencia obce – zánik stupňa „Prísne tajné“
 6. evidencia obce – zánik stupňa „Tajné“
 7. evidencia obce – zánik stupňa „Dôverné“
 8. evidencia obce – zánik stupňa „Vyhradené“
 9. doručovací zošit utajovaných písomností
 10. evidencia vydaných oprávnení na vstup

 

iné evidencie

 1. evidencia dochádzky – civilná služba
 2. evidencia rozpočtových opatrení obce

 

2. Vonkajšie evidencie obce

v konaniach obce

 1. evidencia – kniha protestov – šeky
 2. evidencia – knihy protestov – zmenky
 3. evidencia petícií
 4. centrálna evidencia sťažností
 5. evidencia priestupkov
 6. evidencia – zoznam doručených kópií výpovedi z nájmu bytu
 7. evidencia – zoznam žiadateľov o bytovú náhradu
 8. evidencia písomností – stavebný zákona
 9. evidencia územnoplánovacej dokumentácie
 10. evidencia – územné rozhodnutia

 

evidenčný charakter

 1. evidencia zbraní – záznamová kniha
 2. evidencia pobytu občanov
 3. evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov
 4. evidencia súpisných a orientačných čísiel
 5. evidencia – stály zoznam voličov
 6. evidencia – vydané rybárske lístky
 7. evidencia uchádzačov o byt
 8. evidencia prevádzkovania pohrebiska
 9. evidencia hrobových miest
 10. evidencia vojnových hrobov
 11. evidencia psov
 12. evidencia žiadostí – povodne
 13. evidencia príkazov na vykonanie opatrení – povodne
 14. evidencia povodňových škôd
 15. evidencia pamätihodností obce (fakultatívna)
 16. technická evidencia miestnych komunikácií
 17. evidencia – obecná kronika
 18. evidencia osvedčení listín a podpisov
 19. evidencia – detí a žiakov o plnení povinnej školskej dochádzky
 20. evidencia podnetov
 21. evidencia hovorov

 

v oblastiach životného prostredia

 1. evidencia – náhradná výsadba stromov
 2. evidencia – o vodách – súhlasy, rozhodnutia
 3. evidencia – vodné útvary povrchových vôd
 4. evidencia – vodné útvary podzemných vôd
 5. evidencia – chránené územia
 6. evidencia – práva a povinnosti z rozhodnutí

Vyhľadávanie