Komunálny
poradca samospráv

Informačné právo pre obce

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. všeobecné

 1. Pracovná náplň zamestnanca
 2. Upovedomenie – zriaďovateľom
 3. Upovedomenie – zakladateľom
 4. Evidencia žiadostí
 5. Evidencia najčastejšie žiadaných informácií
 6. Potvrdenie o zverejnení zmluvy

 

2. zákonné sprístupňovanie informácií

 1. Povinne zverejňované informácie
 2. Postup obce pri vybavovaní žiadostí a podnetov
 3. Prehľad predpisov a pokynov
 4. Rozhodnutia obce – informácia
 5. Termíny zasadnutí OZ
 6. Údaje o dochádzke poslancov
 7. Výpisy o hlasovaní poslancov
 8. Sadzobník úhrad
 9. Informácie o spôsobe získavania informácií
 10. Oznámenie – úradné hodiny
 11. Právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra
 12. Veci, ktoré boli prevedené z majetku obce
 13. Zbierka zákonov SR a VZN
 14. Pozvánka na zasadnutie OZ
 15. Zápisnica zo zasadnutia OZ
 16. Sadzobník správnych poplatkov
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
 18. Návrh rozpočtu
 19. Oznámenie o priamom predaji majetku
 20. Vyhlásenie dražby
 21. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
 22. Povinne zverejňovaná zmluva
 23. Povinne zverejňované objednávky
 24. Povine zverejňované faktúry
 25. Pokyn starostu k zverejňovaniu
  Ochrana pred povodňami:
 26. Vyhlásenie mimoriadnej situácie
 27. Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity
 28. Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity
 29. Oznámenie o termíne konania povodňovej prehliadky
 30. Odvolanie mimoriadnej situácie
 31. Odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity
 32. Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

 

3. rozhodovanie vo veciach informácií

 1. Žiadosť – potvrdenie podania
 2. Žiadosť – úradný záznam
 3. Žiadosť – postúpenie
 4. Žiadosť – doplnenie podania
 5. Žiadosť – odloženie veci – nedoplnenie údajov
 6. Žiadosť o predchádzajúci súhlas – písomnosti
 7. Oznámenie – predĺženie lehoty
 8. Úradný záznam o sprístupnení informácií
 9. Rozhodnutie – odmietnutie – § 8
 10. Rozhodnutie o odmietnutí – šikanózny výkon práv
 11. Rozhodnutie – odmietnutie – § 9
 12. Rozhodnutie – odmietnutie – § 11
 13. Rozhodnutie – odmietnutie čiastočné – § 15
 14. Rozhodnutie – odmietnutie celej žiadosti – § 15
 15. Rozhodnutie – prístup s obmedzením – 1
 16. Rozhodnutie – prístup s obmedzením – 2
 17. Rozhodnutie – odmietnutie § 2
 18. Oznámenie – odkaz na zverejnenú informáciu
 19. Rozhodnutie – odmietnutie – § 10
 20. Rozhodnutie – šikanózny výkon práv
 21. Odôvodnenie rozhodnutia – šikanózny výkon práv
 22. Upovedomenie o doručení odvolania
 23. Rozhodnutie o odvolaní (potvrdzuje)
 24. Rozhodnutie o odvolaní (rozhodnutie zrušuje)
 25. Rozhodnutie o odvolaní (rozhodnutie mení)
 26. Rozhodnutie o zastavení konania
 27. Oznámenie – oneskorené odvolanie

Vyhľadávanie