Komunálny
poradca samospráv

Komunálne odpady a nakladanie s nimi

186.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Základné vzory

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 

2. vozidlá a staré vozidlá

 1. Právna úprava vozidiel a starých vozidiel – výber
 2. Úradný záznam – ohliadka
 3. Výzva na odstránenie vozidla
  (§ 67 ods. 10  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 1. Informácia o výzve na odstránenie vozidla
 2. Úradný záznam – ohliadka po výzve
 3. Žiadosť o súhlas s odstránením vozidla – neznámy vlastník
 4. Žiadosť o súhlas s odstránením vozidla – známy vlastník
 5. Súhlas s odstránením vozidla
 6. Žiadosť o oznámenie určeného parkoviska
 7. Protokol o umiestnení vozidla na určenom parkovisku
 8. Odstránenie vozidla – oznámenie
 9. Vyúčtovanie nákladov na odstránenie vozidla
 10. Odstránenie vozidla – oznámenie okresnému úradu
 11. Žiadosť uplatnenie nákladov na okresnom úrade

 

3. Priestupky a správne delikty

 1. Právna úprava priestupkov a správnych deliktov v zákone č. 79/20105 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Upovedomenie o začatí konania o priestupku
 3. Predvolanie
 4. Zápisnica z ústneho pojednávania
 5. Rozhodnutie o priestupku
 6. Podnet – správny delikt
 7. Podnet na zakázanie činnosti pôvodcovi odpadu
  (§ 107 písm. i) bod 1   zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 

4. Nezákonné uloženie odpadu

 1. Právna úprava zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu
  (§ 15   zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 2. Oznámenie o umiestnení odpadu
  (§ 15 ods. 1  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 3. Oznámenie o umiestnení odpadu -vlastník
  (§ 15 ods. 2  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
 4. Informácia o podanom oznámení o uložení odpadu
  (§ 15 ods. 3  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 5. Informácia o podanom oznámení o uložení odpadu orgánu štátnej vodnej správy
  (§ 15 ods. 4  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 6. Informácia o zneškodnení odpadu
  (§ 15 ods. 18  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zák.)

 

5. Evidencia odpadov a súvisiace vzory

 1. Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu
  (§ 107 písm. h)  zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zák.)
 2. Žiadosť obce o informácie o odpadoch
  (§ 81 ods. 16 a 17 zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekt. zák.)
 3. Evidencia odpadov
  (§ 14 ods.1, písm. f) zák. č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekt. zák.)

 

6. Zmluvy

 1. Zmluva o zbere odpadu
 2. Zmluva o triedenom zbere
 3. Zmluva medzi obcou a organizáciou zodpovednosti výrobcov
 4. Zmluva o budúcej zmluve
 5. Zberné nádoby – kúpna zmluva
 6. Zberné nádoby – nájomná zmluva
 7. Zberné nádoby – výpožička

Vyhľadávanie