Komunálny
poradca samospráv

Kontrola v samospráve

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

 1. Súčinnosť úradu vlády
 2. Zásady na výkon kontroly v obci
 3. Poverenie na vykonanie kontroly
 4. Vyžiadanie dokladov a písomností
 5. Potvrdenie o odobratí listín
 6. Vyžiadanie vyjadrenia
 7. Priebežný protokol
 8. Protokol o výsledku kontroly
 9. Dodatok k protokolu
 10. Oznámenie o námietkach
 11. Zápisnica o prerokovaní protokolu
 12. Oznámenie – trestná činnosť
 13. Záznam o výsledku kontroly
 14. Čiastkový protokol

 

2. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica na vykonávanie finančnej kontroly

 

A./ základná finančná kontrola

 1. Potvrdenie o vykonaní
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva – určenie osoby na výkon

 

B./ administratívna finančná kontrola

B.1./Všeobecné vzory

 1. Vyžiadanie dokladov a písomnosti
 2. Potvrdenie o odobratí listín
 3. Vyžiadanie súčinnosti
 4. Oznámenie o predpojatosti
 5. Rozhodnutie o oznámení a o predpojatosti
 6. Námietky – predpojatosť
 7. Rozhodnutie o námietkach predpojatosti
 8. Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku
 9. Oznámenie o podozrení zo spáchania správneho deliktu
 10. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu

 

B.2./Ak neboli zistené nedostatky

 1. Správa z kontroly
 2. Zaslanie správy, čiastkovej správy

 

B.3./ Ak boli zistené nedostatky

 1. Návrh správy
 2. Návrh čiastkovej správy
 3. Zaslanie návrhu správy, čiastkovej správy
 4. Vyžiadanie prepracovania prijatých opatrení
 5. Správa z kontroly
 6. Zaslanie správy, čiastkovej správy

 

C./ finančná kontrola na mieste

C.1./ Spoločné vzory

 1. Oznámenie o kontrole
 2. Poverenie na vykonanie kontroly
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – určenie osoby na výkon kontroly
 4. Vyžiadanie dokladov a písomnosti
 5. Potvrdenie o odobratí listín
 6. Vyžiadanie súčinnosti
 7. Oznámenie o predpojatosti
 8. Rozhodnutie o oznámení o predpojatosti
 9. Námietky – predpojatosť
 10. Rozhodnutie o námietkach predpojatosti
 11. Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku
 12. Oznámenie o podozrení zo spáchania správneho deliktu
 13. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu

 

C.2./ Ak neboli zistené nedostatky

 1. Správa z kontroly
 2. Zaslanie správy, čiastkovej správy

 

C.3./ Ak boli zistené nedostatky

 1. Návrh správy
 2. Návrh čiastkovej správy
 3. Zaslanie návrhu správy/čiastkovej správy
 4. Vyžiadanie prepracovania prijatých opatrení
 5. Správa z kontroly ak bol návrh správy
 6. Zaslanie správy, čiastkovej správy

Vyhľadávanie