Komunálny
poradca samospráv

Miestne komunikácie

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Miestne komunikácie

1.1. Miestne komunikácie

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o používaní miestnych ciest na území obce
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní na miestnych cestách
 3. Všeobecne záväzné nariadenie o výkone taxislužby a prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby
 4. Technická evidencia miestnych ciest
 5. Pojem – vlastníctvo a majetok
 6. Miestna cesta vedená v katastri
 7. Miestna cesta – ochranné pásmo
 8. Parkovanie v obci – STN
 9. Odtok dažďovej vody – cestné rigoly
 10. Rozhodnutie o rozšírení pomocného cestného pozemku
 11. Rozhodnutie o vyhlásení verejnej účelovej cesty za neverejnú
 12. Rozhodnutie o povolení pripojenia na miestnu cestu
 13. Rozhodnutie – nariadenie vykonať opatrenia na nápravu
 14. Rozhodnutie – predbežné opatrenie
 15. Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania miestnej cesty
 16. Rozhodnutie – zvláštne užívanie miestnej cesty – prekopávka
 17. Povolenie uzávierky miestnej cesty
 18. Rozhodnutie o povolení podujatia na miestnej ceste
 19. Súhlas so zriadením  zastávky v obci
 20. Určenie stanovištia vozidlám dopravcov
 21. Určenie stanovištia vozidlám taxislužby
 22. Určenie dopravného značenia
 23. Povolenie uzávierky a obchádzky
 24. Zodpovednosť za miestne komunikácie – judikatúra
 25. Náhrada škody – úrazy na chodníkoch a miestnych cestách

 

1.2.   Nadrozmerná    preprava       

 1. Právna úprava – manuál

 

1.3.   Delikty   a priestupky

1.3.1 Priestupky

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

1.3.2 Správne delikty

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

2.      Miestna   doprava

 1. Parkovanie v obci mimo vyhradených priestorov – právna úprava
 2. Dopravné značenie – zodpovednosť obce – právna úprava
 3. STN 73 6056 – odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
 4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Vyhľadávanie