Komunálny
poradca samospráv

Miestny poplatok za komunálny odpad

114.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Všeobecné

 1. Judikatúra
 2. VZN o miestnych daniach
 3. VZN – zmena všeobecne
 4. VZN – dobrovoľnícka činnosť

 

2. Pracovné

 1. Pracovná náplň zamestnanca
 2. Poučenie zamestnanca – daňové tajomstvo
 3. Poverenie – daňové konanie
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Poverenie – výkon daňovej kontroly

 

3. Rokovanie obecného zastupiteľstva

 1. Pozvánka – poplatok
 2. Rekapitulácia – poplatok za odpad

 

4. Zverejňovanie

 1. Zoznam – poplatkový dlžník
 2. Zoznam – odklad platenia a splátky
 3. Zoznam – úľavy a odpustenie

 

5. Konanie

 1. Poplatkový spis obce – spisový obal
 2. Výzva – oznamovacia povinnosť
 3. Výzva – súčinnosť banky (§ 26 ods. 3)
 4. Výzva – súčinnosť (§ 26 ods. 6)
 5. Výzva (§ 26 ods. 7)
 6. Žiadosť – oznámenie – fyzická osoba
 7. Žiadosť – oznámenie – právnická osoba
 8. Žiadosť – vrátenie poplatku
 9. Žiadosť – vrátenie preplatku
 10. Žiadosť – zánik poplatkovej povinnosti
 11. Rozhodnutie – miestny poplatok
 12. Rozhodnutie o námietkach
 13. Rozhodnutie – autoremedúra
 14. Rozhodnutie – pokuta – nesplnenie povinnosti
 15. Rozhodnutie – vrátenie pomernej časti poplatku
 16. Rozhodnutie – zníženie / odpustenie poplatku
 17. Oznámenie o určovaní poplatku podľa pomôcok
 18. Protokol o určení poplatku podľa pomôcok

Vyhľadávanie