Komunálny
poradca samospráv

Normatívne akty obce (VZN obce)

186.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Základné

 1. nariadenie  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 2. nariadenie o organizácii miestneho referenda – jeden okrsok
 3. nariadenie o organizácii miestneho referenda – viac okrskov
 4. nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií  právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
 5. nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
 6. nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce  zakázané alebo obmedzené
 7. nariadenie o určovaní a zmenách  názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
 8. nariadenie o určení názvu ulice
 9. nariadenie o obmedzení a zákaze predaja, podávania alebo požívania  alkoholických nápojov
 10. nariadenie o obmedzení a  zákaze fajčenia na území obce
 11. nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
 12. nariadenie o  dočasnom obmedzení užívania pitnej vody
 13. nariadenie o zneškodňovaní obsahu žúmp
 14. nariadenie upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce
 15. nariadenie o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
 16. nariadenie o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
 17. nariadenie o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce
 18. nariadenie – trhový poriadok pre trhovisko
 19. nariadenie – trhovisko pre príležitostný trh
 20. nariadenie o zriadení obecnej polície obce
 21. nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj

 

2. Životné prostredie

 1. nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie
 2. nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 3. nariadenie o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území obce
 4. nariadenie o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce
 5. nariadenie o zónach s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov znečistenia
 6. nariadenie o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác
 7. nariadenie o vymedzení nízkoemisnej zóny na území obce
 8. nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

 

3. Sociálna oblasť

 1. nariadenie o úhradách za sociálne služby
 2. nariadenie o poskytovanej starostlivosti v centre pre deti a rodiny
 3. nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na  dopravu do centra
 4. nariadenie o podmienkach poskytovania finančného príspevku na výkon opatrení v rámci  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

4. Školstvo

 1. o určení školského obvodu základnej školy
 2. o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 3. o príspevku v materskej škole
 4. o príspevku v školskom klube detí
 5. o príspevku v základnej umeleckej škole
 6. o určení úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
 7. o príspevku a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 8. o úhradách v školskej jedálni
 9. o príspevku a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni
 10. o úhradách vo výdajnej školskej jedálni
 11. o príspevku na činnosti centra voľného času
 12. o príspevku v školskom internáte
 13. o financovaní
 14. o financovaní centier voľného času
 15. o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie

 

5. Byty

 1. nariadenie o podmienkach nakladania s obecnými bytmi na území obce
 2. nariadenie o bezúročnom splácaní ceny bytu alebo ateliéru

 

6. Chov zvierat

 1. nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 2. nariadenie o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat v obci

 

7. Hazardné hry

 1. VZN o zákaze umiestniť herňu § 79 ods. 3
 2. VZN o zákaze umiestniť kasíno § 79 ods. 4
 3. VZN  o zákeze umiestniť herňu § 79 ods. 5
 4. VZN dátumy – zákaz prevádzkovania hazardných hier § 79 ods. 6
 5. VZN – vzdialenosť medzi herňami § 15 ods. 16

 

8. Miestne cesty

 1. nariadenie o určení stanovíšť taxislužby
 2. nariadenie o parkovaní na miestnych cestách na území obce (prevádzkuje obec, resp. jej právnická osoba)
 3. nariadenie o parkovaní na miestnych cestách na území obce (prevádzkuje iná poverená právnická osoba)
 4. nariadenie o obmedzení užívania miestnych ciest a verejných priestranstiev

 

9. Ostatné

 1. nariadenie o určení miesta pre konanie zhromaždení bez oznámenia
 2. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce (ak prevádzkuje obec)
 3. Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce (ak neprevádzkuje obec)
 4. Štatút rekreačnej oblasti
 5. nariadenie o obmedzení / zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce

Vyhľadávanie