Komunálny
poradca samospráv

Ochrana osobných údajov v obci

0.00 

Nie je na sklade

Popis produktu

Obsahom tohto CD „KOMPETENCIE OBCE“ je:

1. Všeobecné vzory
1.1. Oznámenie predpisu
1.2. Určenie rozsahu
1.3. Pracovná zmluva
1.4. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – ochrana osobných údajov – nesúhlas
1.5. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov
1.6. Vyhlásenie – spracovanie osobných údajov bez súhlasu
1.7. Pracovná náplň zamestnanca
1.8. Pracovná náplň zamestnanca – doplnenie výkonu dohľadu
1.9. Upovedomenie – zriaďovateľom
1.10. Upovedomenie – zakladateľom
1.11. Upovedomenie – preddavkové útvary obce

2. Mlčanlivosť – osobné údaje
2.1. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť – § 22
2.2. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť – obecná polícia – § 22
2.3. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť – preddavkové útvary obce – § 22
2.4. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – poslanec – § 22
2.5. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – hlavný kontrolór – § 22
2.6. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – audítor – § 22
2.7. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – spoločné úradovne – § 22
2.8. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – iné osoby – § 22
2.9. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – komisie obce – § 22
2.10. Záznam o poučení iných osôb – mlčanlivosť – rada školy – § 22
2.11. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti

3. Osobné údaje
3.1. Bezpečnostný projekt obce – § 20
3.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov – § 11
3.3. Čestné vyhlásenie – súhlas so spracovaním údajov – § 11 ods. 4
3.4. Výzva – súhlas zákonného zástupcu – § 12 ods.6
3.5. Výzva – súhlas blízkej osoby – § 12 ods. 7
3.6. Výzva – pravdivosť osobných údajov – § 16
3.7. Výzva na doplnenie – opravu údajov – § 6 ods. 2f
3.8. Záznam – blokovanie osobných údajov – § 4 ods. 3
3.9. Záznam – blokovanie osobných údajov – nesprávne údaje – § 6 ods. 2f
3.10. Záznam – likvidácia osobných údajov – § 4 ods. 3
3.11. Oznámenie – tretia strana – § 18
3.12. Záznam o poučení oprávnenej osoby – § 21
3.13. Záznam o opätovnom poučení oprávnenej osoby – zmena – § 21 ods.4
3.14. Zodpovedná osoba – poverenie -§ 23 ods.2
3.15. Zodpovedná osoba – odvolanie poverenia – § 26 ods. 1
3.16. Oznámenie o poverení zodpovednej osoby – § 25 ods. 2
3.17. Oznámenie zmien údajov zodpovednej osoby – § 25 ods. 2
3.18. Dohľad – zistenie porušenia – § 27
3.19. Dotknutá osoba – žiadosť – § 28 ods. 1
3.20. Dotknutá osoba – námietky – § 28 ods. 3
3.21. Dotknutá osoba – poskytnutie informácií o zdroji – § 28 ods. 1c
3.22. Dotknutá osoba – poskytnutie informácie o stave – § 29
3.23. Dotknutá osoba – oznámenie zmien tretím osobám – § 18 ods. 1
3.24. Dotknutá osoba – oznámenie o obmedzení práv – § 30
3.25. Spoločný obecný úrad – dodatok – osobné údaje – § 8
3.26. Spoločný obecný úrad – dodatok – súhlas obecného zastupiteľstva – § 8
3.27. Obecný úrad – kontakty – § 12 ods. 3
3.28. Obecný úrad – informácia pri vstupe do budovy – § 15 ods. 4
3.29. Obecný úrad – informácia pri vstupe – škola – § 15 ods. 4
3.30. Monitorovanie verejného priestoru – § 15 ods. 7
3.31. Záznam – likvidácia osobných údajov – monitorovanie – § 17 ods. 7
3.32. Osobné údaje – evidencia priestupkov – § 13 ods. 4

4. Informačné systémy – oznamovacia povinnosť, osobitná registrácia a evidencia
4.1. Oznámenie informačného systému
4.2. Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti
4.3. Oznámenie informačného systému – zmeny
4.4. Oznámenie informačného systému -zánik
4.5. Osobitná registrácia – žiadosť
4.6. Osobitná registrácia – zmeny
4.7. Osobitná registrácia – zánik
4.8. Evidencia
4.9. Sprístupnenie evidencie

5. Kontrola na úseku ochrany osobných údajov
5.1. Písomné námietky – kontrolný orgán j- § 54 ods. 2
5.2. Písomné námietky – prizvaná osoba – § 59
5.3. Potvrdenie o odobratí listín – § 55
5.4. Písomné vyjadrenie k protokolu – § 55e
5.5. Námietky ku kontrolným zisteniam – § 58b
5.6. Odmietnutie sprístupnenia kontroly – § 61
5.7. Kontrola – oznámenie o prijatí opatrení
5.8. Kontrola – oznámenie o splnení opatrení

6. Podnety a signalizácie
6.1. Úradný záznam
6.2. Podnet – § 3 ods. 1d
6.3. Podnet na uloženie pokuty – nepravdivé údaje § 68 ods. 7b
6.4. Podnet na uloženie pokuty – mlčanlivosť – § 68 ods. 7e
6.5. Podnet – monitorovanie – signalizácia – § 17 ods. 7

Vyhľadávanie