Komunálny
poradca samospráv

Personálny spis volených funkcionáorv

126.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Personálny spis starostu obce

 1. Personálny spis starostu – obal
 2. Zápisnica z volieb
 3. Osvedčenie o voľbe
 4. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
 5. Vstupný formulár starostu
 6. Preukaz starostu obce
 7. Záznam – prevzatie funkcie
 8. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
 9. Záznam o prevzatí právnych predpisov
 10. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
 11. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
 12. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
 13. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
 14. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
 15. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 16. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 17. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
 18. Prehlásenie – osobný záujem
 19. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
 20. Oznámenie blízkych osôb

 

2. Personálny spis zástupcu starostu obce

 1. Personálny spis zástupcu starostu – obal
 2. Zápisnica z volieb
 3. Osvedčenie o voľbe
 4. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
 5. Vstupný formulár poslanca
 6. Preukaz poslanca
 7.  Poverenie zástupcu starostu
 8.  Zánik poverenia zástupcu starostu
 9.  Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
 10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
 11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
 12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
 13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
 14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
 15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
 16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť – poslanec
 18. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
 19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 21. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
 22. Prehlásenie – osobný záujem – mesto
 23. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
 24. Oznámenie blízkych osôb
 25. Osvedčenie prísediaci na súd
 26. Vzdanie sa mandátu poslanca
 27. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
 28. Informačná povinnosť obce – prevádzkovateľa

 

3. Personálny spis poslanca obecného zastupiteľstva

 1.  Personálny spis poslanca – obsah
 2.  Personálny spis poslanca – obal
 3.  Zápisnica z volieb
 4.  Osvedčenie o voľbe
 5.  Potvrdenie prevzatia osvedčenia
 6.  Vstupný formulár poslanca
 7.  Preukaz  poslanca
 8.  Poverenie poslanca – rokovanie
 9.  Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
 10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
 11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
 12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
 13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
 14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
 15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
 16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť – poslanec
 18. Záznam o poučení oprávnených osôb – mlčanlivosť
 19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 21. Informačná povinnosť obce – prevádzkovateľa
 22. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám
 23. Prehlásenie – osobný záujem – mesto
 24. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
 25. Oznámenie blízkych osôb
 26. Osvedčenie prísediaci na súd
 27. Vzdanie sa mandátu poslanca
 28. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

 

4. Personálny spis neposlanca – člena komisie

 1. Personálny spis  – obal
 2. Uznesenie – výpis o zvolení
 3. Vstupný formulár
 4. Potvrdenie pre zamestnávateľa
 5. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
 6. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
 7. Záznam o poučení členov komisií – ochrana osobných údajov
 8. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 9. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 10. Nesúhlas s poskytnutím údajov tretím osobám

 

5. Personálny spis člena komisie – verejné obstarávanie

 1. Personálny spis člena komisie – obal
 2. Personálny spis člena komisie – obsah
 3. Vymenovanie člena s právom vyhodnotenia
 4. Vymenovanie člena bez práva vyhodnotenia
 5. Určenie náhradníka
 6. Člen komisie – čestné vyhlásenie
 7. Člen komisie – súhlas na spracovanie osobných údajov
 8. Člen komisie – poučenie o mlčanlivosti
 9. Člen komisie – predpojatosť

Vyhľadávanie