Komunálny
poradca samospráv

Majetok obce

198.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Normatívne základné predpisy obce

 1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 2. Zásady na ochranu majetku obce v podmienkach samosprávy obce
 3. Zásady obehu účtovných dokladov v podmienkach obce
 4. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
 5. Zásady o úhradách za služby poskytované obcou

 

2. Rozhodovanie obce

 1. Spisový poriadok obce
 2. Evidenčný spis majetku obce – spisový obal
 3. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – zmena účelového určenia majetku
 4. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti nehnuteľného majetku obce
 5. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o prebytočnosti hnuteľného majetku obce
 6. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce
 7. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – o upustení od vymáhania pohľadávky
 8. Rozhodnutie starostu obce o upustení od vymáhania pohľadávky

 

3. Obchodná verejná súťaž v obci

 1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja majetku obce
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – nehnuteľnosť
 5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – hnuteľná vec
 6. Oznámenie zámeru predať majetok
 7. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nehnuteľnosť
 8. Podmienky obchodnej verejnej súťaže – hnuteľná vec
 9. Uznesenia obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie súťaže
 10. Oznámenie víťazovi obchodnej verejnej súťaže
 11. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

 

4. Dobrovoľná dražba

 1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zámeru predaja majetku obce
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – dražobná spoločnosť
 5. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy o dražbe
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení spôsobu predaja – dražobník obec
 7. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač
 8. Všeobecný dražobný poriadok na predaj majetku obce

 

5. Priamy predaj majetku obce

 1. Pozvánka na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 2. Materiál na zasadnutie OZ – zámer predaja majetku obce
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie zámeru predaja majetku obce
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie spôsobu predaja majetku – nehnuteľnosť
 5. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie spôsobu predaja majetku – hnuteľná vec
 6. Oznámenie zámeru predať majetok – regionálna tlač
 7. Zásady – všeobecné podmienky priameho predaja majetku obce
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva – vyhodnotenie priameho predaja
 9. Oznámenie víťazovi
 10. Oznámenie neúspešným navrhovateľom

 

6. Osobitné prípady prevodu majetku obce

6.1. podľa § 9a ods. 8 písm. a – d), f

 1. Pozvánka na zasadnutie OZ – predaj majetku obce
 2. Materiál na zasadnutie OZ – predaj majetku obce
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. a)
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. b)
 5. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. c)
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. d)
 7. Uznesenie obecného zastupiteľstva – schválenie predaja majetku § 9a ods. 8 písm. f)

6.2. podľa § 9a ods. 8 písm. e) – dôvod osobitného zreteľa

 1. Uznesenie obecného zastupiteľstva – prípady hodné osobitného zreteľa
 2. Oznámenie spôsobu predaja
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva – rozhodnutie o predaji majetku obce

 

7. Prenájom majetku obce

 1. Postup obce pri prenechávaní svojho majetku do nájmu

 

7.1. Prenájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
 2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
 3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Oznámenie o zámere prenájmu
 5. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva – schválenie
 6. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva – schválenie
 7. Oznámenie výsledku uchádzačovi

 

7.2. Prenájom majetku na základe obchodnej verejnej súťaže

 1. Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
 2. Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
 3. Závery z rokovania obecného zastupiteľstva
 4. Oznámenie o prenájme
 5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
 6. Výsledky verejnej obchodnej súťaže – uznesenie
 7. Oznámenie víťazovi verejnej obchodnej súťaže
 8. Oznámenie pre ostatných uchádzačov

 

7.3. Nájomné zmluvy

 1. Nájomná zmluva – byt
 2. Nájomná zmluva – nebytové priestory
 3. Nájomná zmluva – pozemok
 4. Nájomná zmluva – poľnohospodársky pozemok
 5. Nájom pozemku – reklama
 6. Dohoda o skončení nájmu

 

7.4. Osobné údaje – prílohy k zmluvám

 1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

8. Základné zmluvné vzťahy s majetkom

8.1. Zmluvy

 1. Kúpna zmluva – nehnuteľnosť
 2. Kúpna zmluva – hnuteľná vec
 3. Zmluva o pôžičke
 4. Zmluva o výpožičke
 5. Zámenná zmluva
 6. Zmluva o poskytnutí dotácie

 

8.2. Osobné údaje – prílohy k zmluvám

 1. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov