Komunálny
poradca samospráv

Poslanec obecného zastupiteľstva

84.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecné

 1. Koncepcie obce – základný prehľad
 2. Obec – vzájomné vzťahy
 3. Poslanec – postavenie
 4. Poslanec – výkon funkcie – hmotné
 5. Poslanec – výkon funkcie – procesné
 6. Oprávnenia poslancov – kontrolné

 

2. Personálny spis poslanca

 1. Personálny spis poslanca – obsah
 2. Personálny spis poslanca – obal
 3. Zápisnica z volieb
 4. Osvedčenie o voľbe
 5. Potvrdenie prevzatia osvedčenia
 6. Vstupný formulár poslanca
 7. Preukaz poslanca
 8. Poverenie poslanca – rokovanie
 9. Potvrdenie pre zamestnávateľa – poslanec
 10. Uvoľnenie zo zamestnania – verejná funkcia
 11. Záznam o prevzatí právnych predpisov
 12. Záznam o prevzatí predpisov obce – VZN
 13. Záznam o prevzatí predpisov obce – uznesenia
 14. Oboznámenie – vnútorná legislatíva
 15. Potvrdenie o prevzatí pomôcok
 16. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 17. Záznam – poučenie iných osôb – mlčanlivosť – poslanec
 18. Záznam o poučení oprávnených osôb (neposlancov) – mlčanlivosť
 19. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 20. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 21. Informačná povinnosť obce – prevádzkovateľa
 22. Prehlásenie – osobný záujem – mesto
 23. Oboznámenie – zákaz priameho predaja majetku
 24. Oznámenie blízkych osôb
 25. Osvedčenie prísediaci na súd
 26. Vzdanie sa mandátu poslanca
 27. Oznámenie – zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva

 

3. Evidenčné

 1. Evidencia dochádzky poslancov obecného zastupiteľstva
 2. Hlasovania poslancov OZ – prehľad

Vyhľadávanie