Komunálny
poradca samospráv

Poslanec obecného zastupiteľstva

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář

3. doplnené a prepracované vydanie – s účinnosťou od 01. 01. 2023

ISBN: 978-80-89446-92-6
rok vydania: 2023
počet strán: 285
typ publikácie: príručka

OBSAH – Poslanec obecného zastupiteľstva – 3. vydanie

34.90 

Na sklade

Popis produktu

Predkladaná publikácia je určená pre každého poslanca obecného zastupiteľstva na území Slovenska, aby bola konečne naplnená základná idea samosprávnosti – a to odbornosť v konaní a rozhodovaní pri riešení úloh tej – ktorej obce a mesta. Mala a mohla by zásadným spôsobom prispieť k odklonu od politického a neodborného riešenia miestnych verejných záležitostí.

Doterajšia prax zahltila obce a poslancov príručkami toho typu, kde sa opisovali zákony a texty predpisov, veľmi často bez súvislosti a vzájomných prepojení, bez vzťahov, praktických návodov a praktických riešení. Náš prístup je úplne a zásadne iný. Predkladaná odborná publikácia je koncipovaná vyslovene prakticky a s cieľom zodpovedať a vyriešiť všetky dôležité problémové okruhy, ako aj potenciálne sporné miesta vo vzťahoch medzi orgánmi obce (starosta obce – obecné zastupiteľstvo – poslanci), ale aj navonok.

Praktickým spôsobom a logickou postupnosťou rozoberá všetky základné otázky a udáva nasmerovanie poslancov zákonným spôsobom. Neopomína však ani parciálne otázky (kto schvaľuje dovolenky starostovi, či možno poslancami ukladať povinnosti starostovi obce, kto podpisuje nájomné zmluvy, aké oprávnenia má zástupca starostu, či môže finančná komisia kontrolovať obecný úrad, aké zásadné koncepčné úlohy rieši obecné zastupiteľstvo.. ). V tomto zmysle je predkladaná príručka jedinou odbornou publikáciou takéhoto rozsahu a druhu na slovenskom knižnom trhu. Jej význam je daný aj každodennou potrebou mať ju k dispozícii u každého poslanca a poukazovať na závery v nej obsiahnuté. Investícia do tejto knihy pre každého poslanca sa nepochybne a jednoznačne vráti v podobe korektných a zákonných vzťahov vo vnútri samosprávy obce, ale aj smerom navonok.

Po veľmi pozitívnom ohlase na prvé a druhé vydanie autorský kolektív zapracoval do predkladaného textu ďalšie významné rozhodnutia súdov ako aj novelizácie právnych predpisov, pričom nevynechal aj niektoré tendencie zmien v prístupe k výkladu pojmov súvisiacich s postavením poslancov obecného zastupiteľstva.

Príručka praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obecného zastupiteľstva obce a ostatných orgánov obecného zastupiteľstva.

Vyhľadávanie