Komunálny
poradca samospráv

Priestupková exekúcia prejednávaná obcou

Zákon o priestupkoch (zák. SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov) po početných novelizáciách priniesol mnoho podstatných a zásadných zmien, ktoré nepochybne prispievajú k efektívnym možnostiam obce na úseku ukladania sankcií za vybrané druhy priestupkov.  Paragraf 88aa bol do zákona o priestupkoch doplnený na základe čl. II zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, s tým, že účinnosť nadobudol od 1. januára 2014.

Obce a mestá ale túto možnosť skoro vôbec nevyužívajú – a naopak sa odvolávajú a argumentujú, že u týchto skupín obyvateľstva nie je priestupkové konanie uplatniteľné (vymožiteľné) s poukazom na to, že tieto osoby nedisponujú finančnými zdrojmi (len poberajú dávky). Uvedené však nezodpovedá právnemu stavu a naopak na úrovni obce existujú efektívne možnosti na vymoženie nedoplatkov z právoplatných priestupkových rozhodnutí tohto druhu.

Jednou z takýchto možností je aj realizácia priestupkovej exekúcie formou postupu podľa § 88aa zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s využitím zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a aj zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Obec túto formu realizuje samostatne a má možnosť takto efektívne zabezpečiť dôsledné dodržiavanie práva ale i možnosť vymôcť sankcie uložené rozhodnutiami v priestupkovom konaní (rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49 a 50 a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa). 

Ide o formu  konania v dispozícii obce, ktorá umožňuje obci vymáhať sankcie vybraných priestupkov

 • zrážkami z dávky sociálneho poistenia,
 • zrážkami z dôchodkového poistenia (starobné, invalidné, úrazové)
 • zrážkami z pomoci v hmotnej núdzi  (dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok,  príspevok na nezaopatrené dieťa,  príspevok na bývanie)
 • zrážkami z rodičovského príspevku.

149.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

01 – Všeobecné

 1. Nedoplatky – druhy priestupkov
 2. Pracovná náplň zamestnanca – priestupky
 3. Písomné poverenie zamestnanca
 4. Poverenie na rozhodovanie
 5. Evidencia priestupkov

 

02 – Priestupkový exekučný spis

 1. Priestupkový spis obce – spisový obal
 2. Úradný záznam – právoplatnosť – obec
 3. Úradný záznam – právoplatnosť – okresný úrad
 4. Úradný záznam

 

 03 – Priestupky – objasňovanie

 1. Úradný záznam
 2. Záznam o obsahu oznámenia
 3. Výzva na súčinnosť
 4. Predvolanie svedka
 5. Rozhodnutie – poriadková pokuta
 6. Výzva – oboznámenie podkladov
 7. Správa o výsledku objasňovania
 8. Záznam o odložení veci
 9. Záznam o uložení veci
 10. Postúpenie podania
 11. Postúpenie podania – oznámenie

 

 04 – Priestupky – školstvo

 1. Oznámenie riaditeľa – ohrozovanie výchovy
 2. Oznámenie riaditeľa – povinná školská dochádzka
 3. Oznámenie riaditeľa – alkohol a návykové látky
 4. Úradný záznam
 5. Úradný záznam o telefonickom oznámení
 6. Upovedomenie o začatí konania
 7. Predvolanie
 8. Zápisnica o ústnom pojednávaní
 9. Rozhodnutie o prerušení konania – § 69
 10. Rozhodnutie o zastavení konania – § 76
 11. Rozhodnutie o zastavení – zápis v spise – § 76
 12. Upovedomenie o zastavení konania
 13. Zápisnica – ústne pojednávanie o priestupku § 74
 14. Zápisnica – ústne pojednávanie – neprítomnosť obvineného
 15. Výzva – oboznámenie spisu – § 73
 16. Rozhodnutie – upustenie od sankcie
 17. Rozhodnutie – rozkaz o uložení sankcie
 18. Rozhodnutie o priestupku

 

05 – Výkon rozhodnutia

 1. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
 2. Výzva na súčinnosť
 3. Rozhodnutie o odklade výkonu rozhodnutia
 4. Rozhodnutie o upustení od výkonu rozhodnutia
 5. Rozhodnutie o námietkach
 6. Výkon rozhodnutia – zrážky z dávok
 7. Upovedomenie o právoplatnosti – platiteľ dávky

 

06 – Výzvy – súčinnosť

 1. Výzva na zaplatenie nedoplatku
 2. Úradný záznam – poučenie
 3. Výzva na súčinnosť – § 4
 4. Výzva na zaplatenie pokuty
 5. Úradný záznam – § 18
 6. Žiadosť o súčinnosť – § 32
 7. Dožiadanie – § 44

 

Vyhľadávanie