Komunálny
poradca samospráv

Protispoločenská činnosť pre obce

96.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Všeobecné vzory

 1. Interná smernica
 2. Záznam o oboznámení zamestnancov so smernicou
 3. Povinnosti hlavného kontrolóra – písomné oznámenie

 

2. Návrhy a žiadosti oznamovateľa

 1. Oznámenie trestného činu a žiadosť o ochranu
 2. Trestný čin – žiadosť o poskytnutie ochrany
 3. Žiadosť o písomné potvrdenie §4 ods. 2
 4. Oznámenie správneho deliktu a žiadosť o ochranu
 5. Správny delikt žiadosť o poskytnutie ochrany
 6. Žiadosť o písomné potvrdenie §6 ods. 2
 7. Žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
 8. Vzdanie sa ochrany §8 ods. 1 písm. a)
 9. Žiadosť o poskytnutie odmeny § 9 ods. 1
 10. Návrh oznamovateľa na neodkladné opatrenie na súd
 11. Podnet zamestnávateľovi

 

3. Vzory pre správny orgán

 1. Oznámenie vzniku ochrany podľa § 6 ods. 1
 2. Oznámenie podľa § 6 ods. 3
 3. Oznámenie vzniku ochrany podľa § 6 ods. 5
 4. Písomné potvrdenie, že je oznamovateľom § 6 ods. 2
 5. Oznámenie zániku ochrany podľa § 8 ods. 4
 6. Oznámenie zániku ochrany podľa § 8 ods. 5
 7. Oznámenie zániku ochrany podľa § 8 ods. 5 zamestnancovi
 8. Oznámenie právoplatnosti rozhodnutia podľa § 10 ods. 7

 

4. Vzory pre zamestnávateľa v rámci konania

 1. Oznámenie zániku ochrany podľa § 8 ods. 3
 2. Žiadosť o zamestnávateľa o predchádzajúci súhlas úradu

 

5. Vzory pre zodpovednú osobu zamestnávateľa

 1. Označenie zodpovednej osoby a spôsobov podávania oznámení
 2. Úradný záznam z ústneho oznámenia
 3. Postúpenie oznámenia – priestupok
 4. Postúpenie oznámenia – správny delikt
 5. Postúpenie oznámenia – trestný čin
 6. Oznámenie postúpenia oznámenia
 7. Výzva na doplnenie oznámenia
 8. Oboznámenie s oznámením
 9. Výzva na súčinnosť
 10. Oznámenie predĺženia lehoty § 10 ods. 5
 11. Záznam z preverenia oznámenia
 12. Evidencia oznámení – vzor
 13. Oznámenie výsledku preverenia
 14. Evidencia hovorov – vzor

Vyhľadávanie