Komunálny
poradca samospráv

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář

3. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-91-9
rok vydania: 2023
počet strán: 230
typ publikácie: príručka

OBSAH – Rokovanie obecného zastupiteľstva – 3. vydanie

39.90 

Na sklade

Popis produktu

Po veľmi pozitívnom ohlase na prvé a druhé vydanie autorský kolektív zapracoval do predkladaného textu aj ďalšie aktuálne a významné rozhodnu­tia súdov ako aj novelizácie právnych predpisov, pričom nevynechal aj nie­ktoré tendencie zmien v prístupe k výkladu pojmov súvisiacich s postavením a praktickou realizáciou rokovania obecného zastupiteľstva.

Publikácia podrobne analyzuje vybrané ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ostatných komunálnych zákonov s ohľadom na jednotlivé formy rozhodovania a procesné postupy pri rozhodovaní obecného zastupiteľstva a je nepostrádateľným sprievodcom v oblasti samosprávy obce. Je zároveň návodom na riešenia a praktický postup vedenia a rozhodovania obecného zastupiteľstva (preto obsahuje aj početné vzorové postupy a rozsiahle odporúčania). Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe.

V detailnom poznámkovom aparáte sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení komunálnych predpisov ako aj dôležitosť vlastného vnútorného rozhodovania obce v podobe obligatórneho predpisu – rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Tam, kde sa to ukázalo potrebné, je uvádzaný aj doslovný text týchto právnych predpisov. Zohľadňujúc judikatúru ústavného súdu pri výklade pojmov sa vychádzalo zo znenia a zo zmyslu príslušného ustanovenia zákona.

Dostatočný priestor v monografii je venovaný tiež európskej legislatíve, ktorá čoraz viac vytvára efektívne predpoklady a postupy pre realizáciu práva (aj komunálneho kolektívneho procesného práva) na území Slovenskej republiky. Obsahuje rovnako tak judikatúru a to vrátane ustálenej rozhodovacej činnosti jednotlivých orgánov a podrobný výťah z rozhodnutí súdov (ústavného i všeobecných súdov) viažucich sa k problematike rokovaní obecného zastupiteľstva. Zároveň sú tu obsiahnuté použiteľné a v praxi aplikovateľné rozhodnutia bývalého Najvyššieho správneho súdu ČSR a rozhodnutia vydané v Českej republike (rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky a Najvyššieho správneho súdu Českej republiky ako i rozhodnutia ostatných českých súdov).

Je to príručka, ktorá praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom  vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky rokovania. Pritom zodpovedá na najproblémovejšie otázky fungovania orgánov obce.

Vyhľadávanie