Komunálny
poradca samospráv

Rozpočet obce

114.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Základné pojmy

 1. Koncepcie obce – základný prehľad
 2. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce
 3. Zásady hospodárenia – peňažné fondy
 4. Programové rozpočtovanie – postup obce
 5. Rozpočet – princípy a pravidlá

 

2. Rozpočet obce

1. Všeobecné

 1. Obecné zastupiteľstvo – neuplatňovanie programov
 2. Rozpočet obce – časový plán – lehotník
 3. Rozpočet obce – harmonogram
 4. Rozpočtová požiadavka
 5. Plán investičných akcií

 

2. Rozpočet obce

 1. Programy obce – hodnotenie plnenia
 2. Rozpočet – materiál na rokovanie
 3. Rozpočet – prehľad
 4. Rozpočet – preambula
 5. Rozpočet – dôvodová správa
 6. Rozpočet – obecné zastupiteľstvo – čerpanie
 7. Finančné vzťahy štátu k obci
 8. Rozpočet – vývoj dlhu – vzor úvodnej strany
 9. Rozpočet – vývoj dlhu a splátok obce
 10. Rozpočet – bilancia aktív a pasív
 11. Rozpočet – monitorovacia správa – vzor
 12. Rozpočet – výročná správa – úvod

 

3. Rozpočtové opatrenia – zmeny

 1. Rozpočet obce – zmena – vzor úvodnej strany
 2. Evidencia rozpočtových opatrení
 3. Odôvodnenie rozpočtových opatrení obce
 4. Nariadenie starostu – zmena rozpočtu

 

4. Rezervný fond obce

 1. Rozpočet – tvorba rezerv
 2. Rozpočet – rezervný fond – uznesenia
 3. Rozpočet – rezervný fond obce

 

5. Dotácie

 1. Dotácie obce – prehľad
 2. Zmluva o poskytnutí dotácie

 

3. Záverečný účet obce

 1. Záverečný účet a účtovná závierka obce
 2. Záverečný účet obce – vzor
 3. Záverečný účet – schválenie

 

4. Ozdravný režim a nútená správa

 1. Metodická príručka Ministerstva financií SR – ozdravný režim a nútená správa
 2. Hospodárenie obce – ozdravný režim

 

5. Pohľadávky

 1. Návrh na odpísanie pohľadávok obce
 2. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva – odpustenie nedoplatku
 3. Rozhodnutie starostu – odpustenie nedoplatku

Vyhľadávanie