Komunálny
poradca samospráv

Školstvo pre obce

264.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Zriaďovanie, zrušovanie a spájanie škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce

Právna úprava a právny rozbor

Zriaďovanie škôl v pôsobnosti obce

 1. Právny rozbor zriaďovania škôl
 2. Uznesenia obecného zastupiteľstva- príprava zriadenia školy
 3. Žiadosť o zaradenie školy do siete škôl
 4. VZN o zriadení školy
 5. Uznesenia obecného zastupiteľstva – Zriaďovacia listina, štatút, výberové konanie
 6. Zriaďovacia listina rozpočtovej / príspevkovej organizácie (školy)
 7. Štatút rozpočtovej / príspevkovej organizácie (školy)
 8. Organizačný poriadok rozpočtovej / príspevkovej organizácie (školy)

Zrušovanie  škôl v pôsobnosti obce

 1. Právny rozbor zrušovania škôl
 2. Uznesenia obecného zastupiteľstva – príprava zrušenia školy
 3. Žiadosť na vyradenie zo siete škôl
 4. VZN o zrušení školy
 5. Uznesenie obecného zastupiteľstva – zrušenie školy
 6. Odvolanie riaditeľa školy

Spájanie škôl v pôsobnosti obce

 1. Právny rozbor spájania škôl
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva – príprava spojenia škôl
 3. Žiadosť na vyradenie zo siete škôl
 4. VZN – splynutie škôl – spojená škola
 5. Uznesenia OZ – spojená škola

 

2. Pôsobnosť orgánov školskej samosprávy

 1. Právna úprava a právny rozbor školskej samosprávy
 2. Výzva na uskutočnenie volieb rady školy
 3. Delegovanie zástupcov obce do rady školy
 4. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie rady školy
 5. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy
 6. Štatút rady školy
 7. Žiadosť o predloženie návrhu kandidátov do obecnej školskej rady
 8. Vyhlásenie volieb do obecnej školskej rady
 9. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecnej školskej rady
 10. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecnej školskej rady

 

3. Zákonné minimum vzťahov medzi obcou ako zriaďovateľom a školou, resp. školským zariadením

 1. Obec a škola – vymedzenie vzťahu

 

4. Minimálne zákonné normatívne predpisy obce na úseku riadenia škôl

Obec a všeobecne záväzné nariadenia na úseku školstva

Všeobecne záväzné nariadenie

 1. o určení školského obvodu
 2. o určení miesta a času zápisu
 3. o príspevku v materskej škole
 4. o príspevku v školskom klube detí
 5. o príspevku v základnej umeleckej škole
 6. o určení úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole
 7. o príspevku a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 8. o úhradách v školskej jedálni
 9. o príspevku a určenie podmienok úhrady vo výdajnej školskej jedálni
 10. o úhradách vo výdajnej školskej jedálni
 11. o príspevku na činnosti centra voľného času
 12. o príspevku v školskom internáte
 13. o financovaní
 14. o financovaní centra voľného času

 

5. Minimálne zákonné individuálne rozhodovanie starostu obce na úseku správy a riadenia škôl

Minimálne zákonné individuálne rozhodovanie starostu

 1. Rozhodnutie – priestupok
 2. Rozhodnutie – správny delikt
 3. Rozhodnutie – príspevok v materskej škole
 4. Rozhodnutie – príspevok v jazykovej škole
 5. Rozhodnutie – príspevok v školskom klube detí
 6. Rozhodnutie – príspevok v základnej umeleckej škole
 7. Rozhodnutie – príspevok v centre voľného času
 8. Rozhodnutie – príspevok v školskom internáte

 

6. Minimálne zákonné individuálne rozhodovanie riaditeľa školy

 1. Minimálne zákonné individuálne rozhodovanie riaditeľa
 2. Rozhodnutie o prijatí na plnenie základnej školskej dochádzky
 3. Rozhodnutie o dodatočnom odložení začiatku povinnej školskej dochádzky
 4. Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy (žiadosť zákonného zástupcu)
 5. Rozhodnutie o povolení odkladu plnenia povinnej školskej dochádzky
 6. Rozhodnutie o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy (návrh MŠ)
 7. Rozhodnutie o povolení plnenia základnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky
 8. Rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania
 9. Rozhodnutie – povolenie vykonať komisionálnu skúšku
 10. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy
 11. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na adaptačný/diagnostický pobyt v materskej škole

 

7. Výberové konanie v podmienkach školstva

Výberové konanie v školstve

 1. Zásady výberového konania
 2. Menovanie za člena komisie
 3. Vyhlásenie výberového konania
 4. Oznámenie o vyhlásení výberového konania
 5. Zverejnenie výsledkov výberového konania
 6. Oznámenie o výsledku výberového konania (neuspel)
 7. Oznámenie o výsledku výberového konania (uspel)
 8. Zápisnica o výsledku výberového konania
 9. Návrh rady na obsadenie funkcie riaditeľa
 10. Menovací dekrét riaditeľa
 11. Menovací dekrét pri zlúčení škôl
 12. Menovací dekrét pri prerušení výkonu funkcie riaditeľa
 13. Pracovná zmluva s riaditeľom
 14. Odôvodnený nesúhlas s návrhom rady školy
 15. Vyhlásenie druhého výberového konania
 16. Návrh na predloženie nesúhlasu – obecné zastupiteľstvo
 17. Uznesenia obecného zastupiteľstva o návrhu na nesúhlas
 18. Vyhlásenie tretieho výberového konania

 

8. Priestupkové konanie v školstve – zákonné minimum vzorov a návodov na riešenie

Priestupkové konanie v školstve – právna úprava

 1. Oznámenie riaditeľa
 2. Upovedomenie o začatí konania
 3. Predvolanie
 4. Zápisnica o ústnom pojednávaní
 5. Rozhodnutie – priestupok
 6. Výzva na zaplatenie pokuty
 7. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
 8. Rozhodnutie o námietke
 9. Výkon rozhodnutia – zrážky zo mzdy
 10. Upovedomenie o právoplatnosti rozhodnutia pre platiteľa mzdy
 11. Výkon rozhodnutia – exekučný príkaz (z účtu dlžníka)
 12. Upovedomenie o právoplatnosti rozhodnutia pre peňažný ústav
 13. Rozkaz
 14. Výkon rozhodnutia – zrážky z dávok
 15. Upovedomenie o právoplatnosti rozhodnutia platiteľovi dávky

 

9. Obligatórne informácie o škole

 1. Výzva na uskutočnenie volieb do rady školy
 2. Vyhlásenie volieb do obecnej školskej rady

 

 

Vyhľadávanie