Komunálny
poradca samospráv

Sociálne právo pre obce

264.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

1. Všeobecné vzory :

 1. Evidencia prijímateľov sociálnych služieb – vedie poskytovateľ
 2. Výzva na predloženie evidencie prijímateľov u neverejných poskytovateľov
 3. Podrobnosti vedenia poradia žiadateľov o sociálnu službu
 4. Poradie žiadateľov o sociálnu službu
 5. Žiadosť o registráciu
 6. Zdravotný posudok
 7. Zisťovanie podkladov – posudok
 8. Sociálny posudok
 9. Posudok o sociálnej odkázanosti
 10. VZN o úhradách za sociálne služby
 11. Žiadosť občana o poskytovanie sociálnej služby
 12. Žiadosť obce o poskytovanie sociálnej služby iným poskytovateľom
 13. Poskytnutie údajov na účely uzatvorenia zmluvy § 8 ods. 7
 14. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 15. Rozhodnutie o zániku odkázanosti na sociálnu službu podľa § 93 ods. 2
 16. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
 17. Rozhodnutie o zániku odkázanosti na sociálnu službu podľa § 93 ods. 3
 18. Rozhodnutie o zastavení konania o odkázanosti – § 93 ods. 3
 19. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
 20. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby so samoplatcom
 21. Zmluva o čiastočnej úhrade soc. služby rodičmi a deťmi
 22. Zmluva o úhrade sociálnej služby rodičmi – deťmi
 23. Poverenie vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti
 24. Vyhlásenie na účely posúdenia nehnuteľného majetku podľa § 72 ods. 17
 25. Vyhlásenie o majetku osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

2. Denný stacionár :

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
 2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári
 3. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v dennom stacionári
 4. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v dennom stacionári neverejnému poskytovateľovi

 

3. Opatrovateľská služba :

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu
 2. Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
 3. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za opatrovateľskú službu
 4. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za opatrovateľskú službu neverejnému poskytovateľovi

 

4. Zariadenie opatrovateľskej služby :

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
 2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
 3. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
 4. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby neverejnému poskytovateľovi

 

5. Zariadenie pre seniorov:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 2. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 3. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v zariadení pre seniorov
 4. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu v zariadení pre seniorov neverejnému poskytovateľovi

 

6. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

 1. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
 2. Rozhodnutie o povinnosti platiť úhradu za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa neverejnému poskytovateľovi

 

 

SOCIÁLNA POMOC

1. Pomoc v čase náhlej núdze

 1. Žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi
 2. Oznámenie o poskytnutí nevyhnutnej okamžitej pomoci
 3. Oznámenie o poskytnutí nevyhnutnej okamžitej pomoci – obecné zastupiteľstvo
 4. Oznámenie o neposkytnutí pomoci

 

2. Pomoc v hmotnej núdzi

 1. Rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi
 2. Rozhodnutie o nepriznaní dávky v hmotnej núdzi

 

3. Sociálnoprávna ochrana detí

 1. VZN o podrobnostiach o poskytovaní stravovania, spôsobe zabezpečenia stravovania / vytvorenia podmienok na prípravu stravy, poskytovaní bývania a ďalšie podrobnosti o poskytovanej starostlivosti
 2. VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny
 3. VZN o podmienkach poskytovania finančného príspevku na výkon opatrení v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 4. Zmluva o poskytnutí (finančného) príspevku
 5. Rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa
 6. Rozhodnutie o neposkytnutí príspevku na osamostatnenie sa

 

4. Prídavky na deti

 1. Prídavky na deti – zastavenie výplaty
 2. Úkony obce – prídavky na deti
 3. Oznámenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky

Vyhľadávanie