Komunálny
poradca samospráv

Správne konanie pre obce

264.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Rozhodovanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov – správne konanie

 1. Výzva na zaplatenie správneho poplatku (§ 8 ods.2)
 2. Výzva na zaplatenie správneho poplatku (§ 8 ods.1)
 3. Zastavenie konania – nezaplatenie správneho poplatku
 4. Výzva na súčinnosť (§ 4)
 5. Postúpenie veci (§ 8)
 6. Oznámenie o predpojatosti (§ 11 ods. 1)
 7. Oznámenie o predpojatosti – člen komisie (§ 13 ods. 2)
 8. Vylúčenie zamestnanca – rozhodnutie (§ 12)
 9. Oznámenie o začatí konania – zúčastnená osoba (§ 15a)
 10. Ustanovenie opatrovníka – neznámy pobyt (§ 16)
 11. Ustanovenie opatrovníka – duševná porucha (§ 16)
 12. Ustanovenie opatrovníka – zákonný zástupca (§ 16)
 13. Verejná vyhláška – neznámy pobyt – doručovanie (§ 26)
 14. Výzva na určenie spoločného splnomocnenca (§ 17 ods. 4)
 15. Určenie spoločného splnomocnenca – rozhodnutie (§ 17 ods. 4)
 16. Plnomocenstvo do zápisnice (§ 17)
 17. Plnomocenstvo (§ 17)
 18. Upovedomenie o začatí konania

18a.  Upovedomenie o začatí konania – predvolanie (§ 18)

 1. Upovedomenie o začatí konania – priestupok (§ 18 – správny orgán)
 2. Upovedomenie o začatí konania – verejná vyhláška (§18 – správny orgán)
 3. Poverenie zamestnanca obce
 4. Úradný záznam s oznamovateľom (§ 18)
 5. Úradný záznam o telefonickom oznámení (§ 18)
 6. Úradný záznam – odloženie oznámenia (§ 18)
 7. Úradný záznam (§ 18)
 8. Potvrdenie podania (§ 19 ods. 5)
 9. Výzva na doplnenie podania (§ 19)

27a.  Rozhodnutie o prerušení konania (§29)

 1. Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania (§ 14)
 2. Posúdenie podania podľa obsahu – úradný záznam (§ 19 ods. 2)
 3. Postúpenie podania (§ 20)
 4. Postúpenie podania – oznámenie (§ 20)
 5. Predvolanie (§ 41)
 6. Nariadenie ústneho pojednávania s ohliadkou (§ 21 a § 38)
 7. Nariadenie ústneho pojednávania – predvolanie (§ 21)
 8. Zápisnica o ohliadke (§ 22)
 9. Zápisnica o výsluchu účastníka (§ 22)
 10. Zápisnica z ústneho konania (§ 22)
 11. Úradný záznam – fotokópie listín zo spisu (§ 23)
 12. Úradný záznam – nazretie do spisu (§ 23 ods. 1)
 13. Úradný záznam – nazretie do spisu (§ 23 ods. 2)
 14. Výzva na úhradu materiálnych nákladov (§ 23)
 15. Úradný záznam – odopretie prevzatia (§ 24)
 16. Úradný záznam – doručovanie (§ 25)
 17. Doručenie verejnou vyhláškou (§ 26)
 18. Rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty (§ 28)
 19. Prerušenie konania – rozhodnutie (§ 29 ods. 1) – chyby podania
 20. Prerušenie konania – rozhodnutie (§ 29 ods. 2) – návrh účastníkov
 21. Pokračovanie v prerušenom konaní – oznámenie (§ 29)
 22. Pokračovanie v prerušenom konaní – úradný záznam (§ 29)
 23. Zastavenie konania – rozhodnutie (§ 30)
 24. Zastavenie konania – súhlas účastníka (§ 30 ods. 1)
 25. Zastavenie konania – úradný záznam (§ 30 ods. 3)
 26. Rozhodnutie o náhrade trov konania (§ 31)
 27. Rozhodnutie o priznaní hotových výdavkov a ušlej mzdy svedka (§ 31)
 28. Žiadosť o súčinnosť (§ 32)
 29. Odpoveď na žiadosť o súčinnosť (§ 32)
 30. Odpoveď na žiadosť o súčinnosť – oznámenie právneho predpisu (§ 32)
 31. Výzva – oboznámenie podkladov rozhodnutia (§ 33)
 32. Predvolanie svedka (§ 35)
 33. Zápisnica o výsluchu svedka (§ 35)
 34. Rozhodnutie o ustanovení znalca (§ 36)
 35. Rozhodnutie o odmenách a nákladoch znalca (§ 36)
 36. Rozhodnutie – predloženie listiny (§ 37)
 37. Potvrdenie o odobratí listín (§ 37)
 38. Čestné vyhlásenie (§ 39)
 39. Žiadosť o predvedenie (§ 42)
 40. Predbežné opatrenie – zabezpečenie veci (§ 43)
 41. Predbežné opatrenie – uloženie povinnosti (§ 43)
 42. Dožiadanie – odpoveď (§ 44)
 43. Poriadková pokuta – rozhodnutie (§ 45)
 44. Poriadková pokuta – odpustenie (§ 45)
 45. Rozhodnutie – všeobecné (§ 47)
 46. Rozhodnutie – všeobecné bez odôvodnenia (§ 47)
 47. Rozhodnutie – vylúčenie odkladného účinku (§ 47)
 48. Oznámenie – oprava chýb rozhodnutia (§ 47 ods. 6)
 49. Zápisnica – schválenie zmieru (§ 48)
 50. Rozhodnutie – schválenie zmieru (§ 48)
 51. Žiadosť o predĺženie lehoty (§ 49)
 52. Upovedomenie o predĺžení lehoty (§ 49)
 53. Rozhodnutie – vylúčenie odkladného účinku (§ 55)
 54. Upovedomenie o odvolaní (§ 56)
 55. Zápisnica z ústneho konania o odvolaní (§ 57)
 56. Výzva – udelenie súhlasu k vyhoveniu odvolaniu (§ 57 ods. 1)
 57. Rozhodnutie o odvolaní – autoremedúra (§ 57 ods. 1)
 58. Postúpenie odvolania (§ 57 ods. 2)
 59. Upovedomenie o postúpení odvolania (§ 57 ods. 2)
 60. Rozhodnutie o povolení obnovy konania (§ 63 ods. 1)
 61. Rozhodnutie o nariadení obnovy konania (§ 63 ods. 1)
 62. Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania (§ 63)
 63. Výzva – súhlas účastníka s vyhovením návrhu na preskúmanie rozhodnutia (§ 66)
 64. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania
 65. Predloženie protestu prokurátora nadriadenému orgánu
 66. Výzva na vyjadrenie § 24 ods. 4
 67. Upovedomenie prokurátora o predložení protestu nadriadenému orgánu
 68. Rozhodnutie o proteste prokurátora (§ 24-5)
 69. Zastavenie konania a späťvzatie prokurátora

 

2. Správne exekučné konania

Všeobecné vzory:

 1. výzva na splnenie povinnosti
 2. oznámenie o začatí konania o výkon rozhodnutia
 3. výzva na súčinnosť
 4. úradný záznam o zisteniach
 5. rozhodnutie o odložení výkonu rozhodnutia
 6. rozhodnutie o upustení od výkonu rozhodnutia
 7. rozhodnutie o námietkach
 8. poverenie pracovníka – písomný príkaz
 9. rozhodnutie o náhrade trov konania o výkon

 

Vzory pre jednotlivé spôsoby výkonu rozhodnutia:

Vymáhanie peňažného plnenia:

a) výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy

10. exekučný príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy

11. oznámenie nadobudnutia právoplatnosti exekučného príkazu

b) výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky

12. nariadenie výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky

13. oznámenie banke o nadobudnutí právoplatnosti nariadenia výkonu rozhodnutia

 

Vymáhanie nepeňažného plnenia:

a) výkon rozhodnutia náhradným výkonom

14. exekučný príkaz náhradným výkonom

15. rozhodnutie o náhrade nákladov

b) výkon rozhodnutia ukladaním pokút

16. exekučný príkaz ukladaním pokút

c) výkon rozhodnutia priamym vynútením uloženej povinnosti

17. exekučný príkaz priamym vynútením uloženej povinnosti

Vyhľadávanie