Komunálny
poradca samospráv

Správne trestanie pre obce (priestupky a delikty)

186.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Priestupky – všeobecné vzory

 1. Priestupkový spis obce – spisový obal
 2. Úradný záznam
 3. Úradný záznam – telefonické oznámenie
 4. Úradný záznam – posúdenie podania
 5. Upovedomenie o začatí konania
 6. Predvolanie
 7. Predvolanie s upovedomením o začatí konania
 8. Postúpenie podania
 9. Postúpenie podania – oznámenie
 10. Rozhodnutie o prerušení konania – § 69
 11. Rozhodnutie o zastavení konania – § 76
 12. Rozhodnutie o zastavení konania – § 76 (zápis v spise)
 13. Upovedomenie o zastavení konania
 14. Úradný záznam – odopretie prevzatia
 15. Výzva na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia (oboznámenie spisu)
 16. Rozhodnutie – rozkaz o uložení sankcie
 17. Rozhodnutie – upustenie od sankcie
 18. Evidencia priestupkov
 19. Písomné poverenie zamestnanca
 20. Rozhodnutie o priestupku
 21. Zápisnica z ústneho pojednávania o priestupku – § 74
 22. Zápisnica z ústneho pojednávania o priestupku v neprítomnosti obvineného

 

2. Priestupky – objasňovanie

 1. Úradný záznam
 2. Záznam
 3. Výzva na súčinnosť
 4. Správa o výsledku objasňovania
 5. Záznam o odložení
 6. Záznam o uložení

 

3. Priestupky – liečivé vody

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

4. Priestupky – povodne

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

5. Priestupky – vody

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

6. Priestupky – zákaz fajčenia

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

7. Priestupky – združovanie

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

8. Priestupky – psy

 1. Úradný záznam
 2. Upovedomenie o začatí konania
 3. Predvolanie
 4. Zápisnica z ústneho pojednávania
 5. Rozhodnutie – prerušenie konania
 6. Rozhodnutie – zastavenie konania
 7. Rozhodnutie o priestupku
 8. Výzva na zaplatenie pokuty

 

9. Priestupky – odpady

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z ústneho pojednávania
 4. Rozhodnutie o prerušení konania
 5. Rozhodnutie o zastavení konania
 6. Rozhodnutie o priestupku
 7. Rozhodnutie o priestupku s opatreniami na nápravu
 8. Výzva na zaplatenie pokuty

 

10. Priestupky – školstvo

 1. Oznámenie o neprihlásení dieťaťa  – povinná školská dochádzka
 2. Oznámenie o absencii dochádzky
 3. Oznámenie o priestupku
 4. Upovedomenie o začatí konania
 5. Predvolanie
 6. Zápisnica o ústnom pojednávaní
 7. Rozhodnutie o priestupku

 

11. Priestupky – stavebný zákon

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

12. Priestupky – trhoviská, trhové miesta

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

13. Priestupky – ochrana spotrebiteľa

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

14. Priestupky – miestne komunikácie

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica z prejednania priestupku
 4. Rozhodnutie o priestupku
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

15. Výkon rozhodnutia

 1. Oznámenie o začatí konania
 2. Výzva na súčinnosť
 3. Rozhodnutie o odklade
 4. Rozhodnutie o upustení
 5. Rozhodnutie o námietkach
 6. Výkon rozhodnutia – zrážky zo mzdy
 7. Oznámenie právoplatnosti platiteľovi mzdy
 8. Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu povinného
 9. Oznámenie peňažnému ústavu

 

16. Správne delikty – zákon o obecnom zriadení

 1. Oznámenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

17. Správne delikty – miestne komunikácie

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

18. Správne delikty – verejné vodovody

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

19. Správne delikty – stavebný zákon

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

20. Správne delikty – zhromažďovacie právo

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

Vyhľadávanie