Komunálny
poradca samospráv

Stavebné právo pre obce

168.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Územné plánovanie

 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 2. Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia
 3. Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 4. Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere
 5. Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 6. Oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho pojednávania
 7. Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
 8. Oznámenie o začatí konania a o zlúčení územného a stavebného konania
 9. Oznámenie o začatí konania a o zlúčení územného konania o využívaní územia s územným konaním o umiestnení stavby
 10. Výzva na doplnenie návrhu
 11. Rozhodnutie o predĺžení lehoty § 36 ods. 3
 12. Rozhodnutie o prerušení územného konania
 13. Rozhodnutie o zastavení územného konania
 14. Rozhodnutie o umiestnení stavby
 15. Rozhodnutie o využívaní územia
 16. Zamietnutie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 17. Rozhodnutie o využívaní územia s upustením od povolenia terénnych úprav
 18. Rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby
 19. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
 20. Rozhodnutie o stavebnej uzávere
 21. Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
 22. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
 23. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania
 24. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
 25. Zmena rozhodnutia o umiestnení stavby
 26. Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia
 27. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia a nariadenie ústneho pojednávania
 28. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia a o upustení od ústneho pojednávania
 29. Oznámenie o začatí územného konania a o zmene územného rozhodnutia o využívaní územia verejnou vyhláškou
 30. Zmena rozhodnutia o využívaní územia
 31. Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 32. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny a nariadenie ústneho pojednávania
 33. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny a o upustení od ústneho pojednávania
 34. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o chránenej časti krajiny verejnou vyhláškou
 35. Zmena rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 36. Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere
 37. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a nariadenie ústneho pojednávania
 38. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a o upustení od ústneho pojednávania
 39. Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere verejnou vyhláškou
 40. Zmena rozhodnutia o stavebnej uzávere
 41. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 42. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia
 43. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 44. Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
 45. Predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
 46. Predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia
 47. Predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny
 48. Predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
 49. Povolenie výnimky z rozhodnutia o stavebnej uzávere
 50. Povolenie výnimky z rozhodnutia o chránenej časti krajiny

 

2. Stavebný poriadok

 1. Ohlásenie drobnej stavby
 2. Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
 3. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (stavebnej úpravy)
 4. Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebná úprava, udržiavacie práce) podlieha stavebnému povoleniu
 5. Žiadosť o stavebné povolenie
 6. Výzva na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie
 7. Rozhodnutie o prerušení stavebného konania
 8. Rozhodnutie o zastavení stavebného konania
 9. Rozhodnutie o zastavení stavebného konania z dôvodu späťvzatia žiadosti o stavebné povolenie
 10. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
 11. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania
 12. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania
 13. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
 14. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 15. Stavebné povolenie na stavbu, pre ktorú bolo vydané samostatné územné rozhodnutie
 16. Štítok o povolení stavby
 17. Stavebné povolenie na stavbu, pre ktorú bolo vydané samostatné územné rozhodnutie s upustením od kolaudácie
 18. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o stavebné povolenie
 19. Stavebné povolenie jednoduchej stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 20. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 21. Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
 22. Oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania
 23. Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania
 24. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
 25. Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením  od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 26. Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením – § 68 stav. zák.
 27. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 28. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 29. zrušený vzor
 30. zrušený vzor
 31. Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 32. Rozhodnutie o povolení terénnych úprav
 33. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 34. Výzva na doplnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 35. Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – nedoloženie podkladov
 36. Určenie lehoty na odstránenie závad a prerušenie kolaudačného konania
 37. Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania – závady na stavbe
 38. Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
 39. Protokol o ústnom konaní a kolaudácii stavby
 40. Jednoduchý záznam z kolaudačného konania
 41. Kolaudačné rozhodnutie
 42. Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky
 43. Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 44. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby
 45. Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby
 46. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
 47. Rozhodnutie – vykonanie údržby stavby
 48. Rozhodnutie – predloženie dokumentácie k nevyhnutným úpravám
 49. Rozhodnutie – vykonanie nevyhnutných úprav
 50. Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
 51. Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
 52. Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby
 53. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby – § 88 ods. 1 písm. a) stav. zák.
 54. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby – § 88 ods. 1 písm. b) stav. zák.
 55. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby § 88 ods. 1 písm. c) stav. zák.
 56. Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby § 88 ods. 1 písm. d) stav. zák.
 57. Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
 58. Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
 59. Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe
 60. Rozhodnutie o uložení opatrenia na susednom pozemku (stavbe)

 

3. Sankčné stavebné právo

3.1. Priestupky

 1. Upovedomenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

3.2. Sankčné rozhodnutie

 1. Sankčné rozhodnutie obce

 

4. Vyvlastnenie

 1. Výzva na uzavretie dohody – pred návrhom na vyvlastnenie
 2. Návrh na vyvlastnenie
 3. Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenie ústneho pojednávania
 4. Protokol o ústnom konaní o vyvlastnení
 5. Rozhodnutie o vyvlastnení

 

Vyhľadávanie