Komunálny
poradca samospráv

Susedské spory v obci

96.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy

 

1. Zmierovacie konanie – § 3 Občianskeho zákonníka

 1. Pozvánka (všeobecná)
 2. Pozvánka (návrh na dokazovanie)
 3. Zápisnica – prejednanie podania so zmierom
 4. Zápisnica – prejednanie podania bez zmieru
 5. Oznámenie – postup podľa Obč. zákonníka
 6. Výzva na dobrovoľné plnenie

 

2. Konanie – zrejmý zásah – § 5 Občianskeho zákonníka

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie
 3. Upovedomenie s predvolaním
 4. Rozhodnutie o prerušení konania
 5. Rozhodnutie o zastavení konania
 6. Zápisnica so zmierom
 7. Zápisnica z prejednania zrejmého zásahu
 8. Rozhodnutie – zdržanie sa konania
 9. Rozhodnutie – vykonanie niečoho
 10. Rozhodnutie – zakázanie konania
 11. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia
 12. Rozhodnutie o námietkach – výkon rozhodnutia
 13. Rozhodnutie – nariadenie exekúcie
 14. Výzva na dobrovoľné plnenie
 15. Judikatúra

 

3. Občianske spolunažívanie

 1. Podnet na priestupkové konanie
 2. Podnet na trestné konanie
 3. Vybavenie odkazom na súd

 

Vyhľadávanie