Komunálny
poradca samospráv

Susedské spory

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Zuzana Klinger

2. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-75-9
rok vydania: 2017
počet strán: 160
typ publikácie: monografia

OBSAH – Susedské spory

21.90 

Nie je na sklade

Popis produktu

Inštitút ochrany pokojného stavu na území Slovenskej republiky – tzv. susedské spory – má svoje dlhodobé a trvalé miesto v právnom systéme, pretože kľud a poriadok, dobré susedské vzťahy sú prioritou práva a ich ochrana sa javí ako veľmi nutná a potrebná. Európska legislatíva i judikatúra a zákony Slovenskej republiky vrátane Ústavy Slovenskej republiky pri ochrane rešpektovania súkromia i súkromného a rodinného života chránia, regulujú i tie životné situácie, pri ktorých možno častejšie očakávať kolíziu rôznych záujmov, spôsobov života, správania sa jednotlivcov ako aj špecifických zvykov. K takýmto vzťahom patria najmä vzťahy medzi susedmi, týkajúce sa majetkových záležitostí, bývania, vzájomnej komunikácie medzi osobami, ale aj vzťahy na stavebných alebo poľnohospodárskych pozemkoch, či vzťahy medzi súkromnými osobami a firmami, ktoré vyrábajú alebo sídlia v blízkosti ich obydlí. Na druhej strane aj v otázkach susedských vzťahov nie je právo na súkromie absolútne.

Predkladaná monografia z jednej špecifickej oblasti práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave (vrátane európskeho rozmeru), postupoch a riešeniach na úseku susedských sporov. Každý subjekt by sa mal správať tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do práv iných subjektov. Jeho konanie by malo byť v súlade aj s dobrými mravmi, s mierou určitej spoločenskej únosnosti a vzájomnej tolerancie – vychádzame z toho, že človek je tvor spoločenský. Rozmanitosť a rôznorodosť tzv. susedských vzťahov prináša v praktickom živote rôzne druhy zásahov do susedských práv, ktoré niekedy a relatívne početne často prerastajú do dlhodobých súdnych sporov. Výnimkou nie sú ani trestnoprávne dôsledky.

Právny poriadok poskytuje rôzne druhy právnej ochrany jednotlivcovi. Občiansky zákonník chráni susedské vzťahy pred neprimeranými zásahmi do súkromia vlastníkov všeobecnou reguláciou, podľa ktorej vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať iného alebo ohrozovať iného vlastníka pri nerušenom užívaní jeho majetku. Dožadovanie sa ochrany by malo sledovať určitý stupeň a to podľa vážnosti zásahu. Nebude vždy potrebné domáhať sa ochrany na súde, ak je túto ochranu možné poskytnúť prostredníctvom iných orgánov, ako sú napríklad obce. Tým je daná hraničná čiara medzi obcou a súdmi v rámci konania vo veciach susedských sporov.

Publikácia podrobne analyzuje vybrané ustanovenia početných právnych predpisov súvisiacich s riešením susedských sporov a je nepostrádateľným sprievodcom v tejto oblasti. Je zároveň návodom na riešenia a praktický postup prerokúvania a rozhodovania obce (preto obsahuje aj početné vzorové postupy a rozsiahle odporúčania). Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy komunálnej praxe. V detailnom poznámkovom aparáte sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení, ako aj dôležitosť rozhodovania obce ako správneho orgánu. Dostatočný priestor v monografii je venovaný tiež európskej legislatíve, ktorá čoraz viac vytvára efektívne predpoklady a postupy pre realizáciu práva (najmä pokiaľ ide o právo na pokojné bývanie) na území Slovenskej republiky. Obsahuje rovnako tak judikatúru a to vrátane ustálenej rozhodovacej činnosti jednotlivých orgánov a podrobný výťah z rozhodnutí súdov (ústavného i všeobecných súdov) viažucich sa k problematike riešenia susedských sporov.

Vyhľadávanie