Komunálny
poradca samospráv

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov (komentár s judiktúrou)

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář
JUDr. Zuzana Klinger

3. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-78-0
rok vydania: 2018
počet strán: 192
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 545/2005 Z.z.

OBSAH – Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

27.50 

Nie je na sklade

Popis produktu

Predkladaná publikácia nadväzuje na ďalší statusový zákon samosprávy – popri zák. č. 253/1994 Z. z. je to aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.  o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Celkovo je vnútorne a logicky členený do štyroch základných – navzájom prepojených – oblastí:

a/  rozpor (konflikt) záujmov verejných funkcionárov
b/  nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností verejného funkcionára
c/  povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára:
  – pri nástupe do  výkonu funkcie (čl. 5 ods. 7) – tzv. deklaračná povinnosť
  – počas výkonu funkcie (čl. 4 – 7) – tzv. vykazovacia povinnosť
–  všeobecné povinnosti (čl. 4 ods. 1)
–  špeciálne povinnosti (čl. 4 ods. 2)
–  špecifické povinnosti a to:
–  oznámenie  osobného záujmu (čl. 6)
–  oznámenie funkcií, zamestnaní  a činností (čl. 7)
–  oznámenie majetkových pomerov (čl. 7)
 – po skončení výkonu funkcie (čl. 8) – tzv. postzamestnanecká  povinnosť
d./ konanie vo veciach konfliktu záujmov – tzv. osobitná verejnoprávna deliktuálna  zodpovednosť (čl. 9 –  11).

Je praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení ústavného zákona – rozoberá

–    otázky nezlučiteľnosti a konfliktu záujmov v nadväznosti na iné aktivity,
–    podnikanie – zákazy a obmedzenia,
–    vymedzuje pojem majetok a majetkové práva,
–    vymedzuje pojem verejný záujem a osobný záujem,
–    inštitút majetkového priznania a lehoty na jeho podávanie, uchovávanie majetkových priznaní,
–    konanie vo veciach konfliktu záujmov – rozhodovanie komisie a príslušného orgánu, náležitosti rozhodnutia, opravné prostriedky a rozhodovanie ústavného súdu
–    sankcie a pokuty (peňažné a strata mandátu, verejnej funkcie)

Preto tu sú obsiahnuté aj výťahy z dôvodovej správy, aktuálna judikatúra a rozhodovacia činnosť ústavného súdu. Nemalú časť zaberajú detailné odborné a vysvetľujúce  komentáre k jednotlivým ustanoveniam. Kniha je  zároveň  n a j r o z s i a h l e j š í m   odborným  dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k tejto problematike.

Vyhľadávanie