Komunálny
poradca samospráv

Verejné priestranstvá a verejná zeleň v obci

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Pojmy a judikatúra

 1. Pojem verejné priestranstvo – rozbor a judikatúra
 2. Pojem verejná zeleň – rozbor a judikatúra
 3. Pojem verejný poriadok – judikatúra
 4. Povinnosť obce zriadiť cestu – judikát
 5. Odtok dažďovej vody – cestné rigoly
 6. Kosenie pozemkov v obci
 7. Invázne druhy rastlín – postup obce

 

2. Verejné priestranstvá

 1. Náhrada škody – úrazy na chodníkoch – právna úprava
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev
 3. Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane drevín
 4. Žiadosť o určenie súpisného čísla
 5. Rozhodnutie – súpisné číslo neurčuje
 6. Rozhodnutie – zmena / zrušenie súpisného čísla – nevyhovuje
 7. Oznámenie – zápis do registra adries
 8. Oznámenie – zmena / zrušenie súpisne čísla § 6 ods. 6
 9. VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
 10. Podnet na zakázanie činnosti pôvodcovi odpadu
 11. Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov

 

3. Verejná zeleň

3.1.   Znečisťovanie

 1. Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
 2. Všeobecne záväzné nariadenie o zónach s obmedzenou prevádzkou mobilných zdrojov znečistenia
 3. Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely
 4. Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce, obmedzujúce a zakazujúce všeobecné užívanie vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch na území obce
 5. Evidencia obce o vodách

 

3.2.   Buriny

 1. Odporúčanie postupu obce
 2. Právna úprava
 3. Výzva na nápravu – odstránenie burín
 4. Rozhodnutie – povinnosť zdržať sa konania

 

3.3.   Dreviny

 1. Výrub drevín – postup
 2. Dreviny – právna úprava
 3. Výrub drevín – judikatúra
 4. Metodické usmernenie – výrub drevín
 5. Rozhodnutie – súhlas na výrub drevín
 6. Rozhodnutie – nariadenie výrubu stromov
 7. Evidencia – príjmov a pozemkov
 8. Podnet – trestné oznámenie

 

3.4. Burina – správny delikt – podnikateľ

 1. Oznámenie
 2. Predvolanie
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
 5. Rozhodnutie – predbežné opatrenie
 6. Rozhodnutie – povinnosť zdržať sa konania

 

4. Parkovanie v obci

 1. Parkovanie v obci – verejné priestranstvá, chodníky
 2. Parkovanie v obci – STN
 3. Miestna komunikácia – vedená v katastri
 4. VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách
 5. VZN o miestnych komunikáciách
 6. Výzva na očistenie miestnej komunikácie
 7. Výzva na nápravu
 8. Rozhodnutie – rozšírenie pozemku komunikácie
 9. Rozhodnutie – vyhlásenie komunikácie za neverejnú
 10. Rozhodnutie – pripojenie na miestnu komunikáciu
 11. Rozhodnutie – opatrenia na nápravu

 

5. Odstraňovanie starých vozidiel

 1. Úradný záznam – ohliadka
 2. Výzva na odstránenie vozidla
 3. Informácia o výzve na odstránenie vozidla
 4. Úradný záznam – ohliadka po výzve
 5. Žiadosť o súhlas s odstránením vozidla – neznámy vlastník
 6. Žiadosť o súhlas s odstránením vozidla – známy vlastník
 7. Súhlas s odstránením vozidla
 8. Žiadosť o oznámenie určeného parkoviska
 9. Protokol o umiestnení vozidla na určenom parkovisku
 10. Odstránenie vozidla – oznámenie
 11. Vyúčtovanie nákladov na odstránenie vozidla
 12. Odstránenie vozidla – oznámenie okresnému úradu
 13. Žiadosť uplatnenie nákladov na okresnom úrade

 

6. Čistota v obci – sankcie – § 27b

 1. Porušenie VZN – oznámenie
 2. Porušenie VZN – predvolanie
 3. Porušenie VZN – zápisnica
 4. Porušenie VZN – rozhodnutie
 5. Rozhodnutie – predbežné opatrenie
 6. Rozhodnutie – povinnosť zdržať sa konania

 

Vyhľadávanie