Komunálny
poradca samospráv

Verejné vodovody a kanalizácie

114.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

1. Vodovody a kanalizácie

1.1. normatívne rozhodovanie

 1. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody
 2. VZN o dočasnom obmedzení užívania pitnej vody
 3. VZN upravujúce všeobecné užívanie povrchových vôd
 4. Cenník služieb – pitná voda

 

1.2.   individuálne rozhodovanie – správny delikt

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Predvolanie účastníka konania
 3. Zápisnica z ústneho prejednania
 4. Rozhodnutie o uložení pokuty
 5. Výzva na zaplatenie pokuty

 

1.3. zmluvy a dohody

 1. Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií – prevádzkovo súvisiacich
 2. Zmluva o vzájomných právach a povinnostiach vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií a o prevádzke verejného vodovodu a kanalizácie – prevádzkovo súvisiacich
 3. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu – obce
 4. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
 5. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
 6. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
 7. Zmluva o odvádzaní odpadových vôd – podnikateľ
 8. Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu – zák. č. 442/2002 Z. z.

 

1.4. Oznámenia a žiadosti

 1. Oznámenie zmeny podľa § 3 ods. 7 vyhlášky
 2. Oznámenie zmeny údajov podľa § 5 ods. 8 vyhlášky
 3. Oznámenie o zmene podľa § 6 ods. 6 vyhlášky
 4. Žiadosť podľa § 3 ods. 10 vyhlášky
 5. Žiadosť podľa § 5 ods. 9 vyhlášky

 

1.5.   Dažďová voda a kanalizácie

 

 2. Žumpy

 1. Žumpa a jej právny režim
 2. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
 3. Vyjadrenie obce k stavbe žumpy
 4. Výzva na predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd
 5. Vyjadrenie – štátny vodoochranný dozor

 

3. Studne

 1. Umiestnenie studní – STN

 

4. Žaloby

 1. Žaloba o povinnosť uzatvoriť zmluvu medzi vlastníkmi prevádzkovo súvisiacich vodovodov a kanalizácií
 2. Žaloba o zaplatenie vodného
 3. Žaloba o zaplatenie stočného

Vyhľadávanie