Komunálny
poradca samospráv

Verejný poriadok a hluk (pokojné bývanie)

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Pojmy a judikatúra   

 1. Pojem verejný poriadok
 2. Právo na pokojné bývanie a súkromie
 3. Obťažovanie hlukom a kompetencia obce
 4. Pojem verejné priestranstvo a s ním súvisiace práve a povinnosti
 5. Pojem verejný záujem a jeho právny režim
 6. Postupy obce pri porušení VZN obce

 

2. Hluk a vibrácie

 1. Postup obce
 2. Právna úprava
 3. Judikatúra
 4. Všeobecne záväzné nariadenie o určení času predaja a času prevádzky služieb na území obce
 5. Všeobecne záväzné nariadenie o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je  na území obce zakázané alebo obmedzené
 6. Podnet na odstránenie zistených nedostatkov
 7. Podnet na začatie konania o priestupku
 8. Vybavenie odkazom na súd
 9. Výzva na dodržiavanie nočného kľudu
 10. Výzva na dodržiavanie nočného kľudu – bytový dom
 11. Všeobecne záväzné nariadenie – Štatút rekreačnej oblasti
 12. Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení / zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce
 13. Súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3
 14. Zamietnutie žiadosti a o vydanie súhlasu na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

 

3.    Verejný poriadok

3.1. Občianske spolunažívanie

 1. Upovedomenie o začatí konania
 2. Zápisnica z ústneho pojednávania
 3. Rozhodnutie – zastavenie konania
 4. Rozhodnutie – povinnosť zdržať sa konania
 5. Rozhodnutie – vykonať niečo
 6. Rozhodnutie – zákaz konania
 7. Podnet na priestupkové konanie
 8. Podnet na priestupok – verejné pohoršenie
 9. Trestné oznámenie – všeobecne

 

3.2. Alkohol

 1. VZN o obmedzení/zákaze predaja, podávanie alebo požívania alkoholických nápojov na území obce
 2. Pokarhanie mladistvého – § 12
 3. Pokarhanie a zákaz návštev
 4. Pokuta zákonnému zástupcovi – zdržiavanie sa
 5. Pokuta zákonnému zástupcovi – požívanie
 6. Pokuta – podnikateľ – § 2 ods. 2
 7. Pokuta – podnikateľ – § 2 ods. 1
 8. Pokuta – podnikateľ – § 3
 9. Rozhodnutie – zákaz predaja alkoholu

 

3.3. Hazardné hry

 1. VZN o zákaze umiestniť herňu § 79 ods. 3, 5
 2. VZN o zákaze umiestniť kasíno § 79 ods. 4, 5
 3. VZN umiestnenie herne 200 m § 79 ods. 6
 4. VZN dátumy – zákaz prevádzkovania hazardných hier § 79 ods. 7
 5. VZN – vzdialenosť medzi herňami § 15 ods. 16

 

3.4. Ostatné

 1. VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách na území obce
 2. VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp
 3. VZN o evidencii a vodení psov

Vyhľadávanie