Komunálny
poradca samospráv

Vnútroorganizačné (interné) normy a zásady obce

96.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

 1. Komunálne právo Európskej únie (schéma)
 2. Štatút obce
 3. Obec – organizačná schéma
 4. Organizačný poriadok obecného úradu
 5. Obecný úrad – organizačná schéma
 6. Organizačný poriadok – doplnenie o útvar hlavného kontrolóra
 7. Organizačný poriadok obecnej polície
 8. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (s obecnou radou)
 9. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva (bez obecnej rady)
 10. Rokovací poriadok obecnej rady
 11. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
 12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 13. Smernica o spisovom poriadku obce
 14. Podpisový poriadok obce
 15. Poriadok vybavovania petícií
 16. Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce
 17. Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom
 18. Smernica o cestovných náhradách, o údržbe a používaní mot.vozidiel
 19. Uznesenie – zriadenie stálej komisie
 20. Uznesenie – zriadenie ad hoc komisie
 21. Zásady odmeňovania členov komisií – neposlancov

Vyhľadávanie