Komunálny
poradca samospráv

Vzdelávanie poslancov obecných zastupiteľstiev

 • bez ohľadu na počet obcí
 • k cene sa pripočítajú náklady cestovného Košice – miesto konania a späť vo výške 0,85 €/1 km a prípadné ubytovacie náklady
 • v prípade požiadavky na konzultácie počas dní pracovného pokoja sa zmluvná odmena navyšuje o 30 %.

984.00 

Na sklade

Popis produktu

Navrhovaný program:

/možné upraviť podľa požiadaviek klienta/

I./ Základný blok:
 • rozbor základnej právnej úpravy miestnej samosprávy (vrátane európskych súvislostí)
 • právne postavenie obce – základný ústavný a zákonný status, ústavné právo na výkon samosprávy
 • organizačná štruktúra obce a zákonné postavenie orgánov obce na podklade aktuálnej judikatúry a rozhodovacej činnosti súdov
 • základné a súvisiace kompetenčné otázky (rovnocennosť, podriadenosť, zodpovednosť): starosta obce – obecné zastupiteľstvo – hlavný kontrolór obce, sistačné právo, právo kontrolovať a byť kontrolovaný, nečinnosť a alibizmus, …
 • rozdelenie kompetencií v oblasti rozhodovania – možnosti a obligatórne podmienky (starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zástupca starostu, poverení zamestnanci obce,…)
 • výhradná kompetencia obecného zastupiteľstva – vymedzenie základných úloh obce, …
 • odborná (náležitá) starostlivosť pri výkone funkcie poslanca – judikatúra súdov, členenie a štruktúra obligatórnych zákonných postupov obecného zastupiteľstva
 • zodpovednosť poslancov obecného zastupiteľstva – a to vrátane individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti poslanca ako člena kolektívneho orgánu
 • postavenie ostatných orgánov v obci a ich kompetencie a úlohy – komisie obecného zastupiteľstva, obecná rada, obligatórne a fakultatívne komisie, …
 • práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva (§ 3 a § 25 zákona) – všetko so zameraním na praktické skúsenosti a konkrétne návody riešení (vrátane práv a povinností obyvateľov obce)
 • rokovanie obecného zastupiteľstva – minimálny zákonný program rokovania obecného zastupiteľstva verejnosť a neverejnosť rokovaní, nahrávanie a zverejňovanie priebehu rokovania, prejavy na rokovaní a zodpovednosť za ne, ohováranie, súvisiace právne otázky, …
 • koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce – základná úloha a činnosť obecného zastupiteľstva, rozpočet obce a jeho previazanosť na koncepcie obce
II./ konzultácie
 • (voľná diskusia) podľa záujmu k všeobecným a súvisiacim problémom samosprávy pre poslancov

Vyhľadávanie