Komunálny
poradca samospráv

Zákaz zastavenia a státia prejednávané obcou a obecnou políciou

Od 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu: „Cieľom návrhu je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Zákon zakladá právnu povinnosť pre obce a obecné polície ukladať pokuty / sankcie v prípade zistenia porušení na úseku zákazu zastavenia a státia na území obce.

144.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

01 – PREZENTÁCIA

 1. Prezentácia – správne delikty – parkovanie v obci

 

02 – OBECNÁ POLÍCIA

 1. VZN o obecnej polícii
 2. VZN  o určení výstrojných súčiastok príslušníkov obecnej polície
 3. Zmluva o spoločnej obecnej polícii
 4. Splnomocnenie – spoločná obecná polícia
 5. Organizačný poriadok obecnej polície

 

03 – NORMATÍVNE REGULOVANIE – VZN

 1. VZN o parkovaní na miestnych cestách – prevádzkuje obec resp. jej právnická osoba
 2. VZN o parkovaní na miestnych cestách – prevádzkuje iná poverená právnická osoba
 3. VZN o obmedzení užívania miestnych ciest a verejných priestranstiev
 4. Parkovanie v obci – STN

 

04 – VŠEOBECNÉ VZORY

 1. Spis obce – elektronický spisový obal
 2. Spis obecnej polície – elektronický spisový obal
 3. Písomné poverenie zamestnanca
 4. Evidencia priestupkov
 5. Oznámenie správneho deliktu – evidencia

 

05 – KONANIE

 1. Úradný záznam – obec
 2. Úradný záznam – obecná polícia
 3. Výzva na súčinnosť
 4. Záznam – zistený držiteľ
 5. Záznam – nezistený držiteľ
 6. Záznam – zistená totožnosť vodiča
 7. Zistená totožnosť – odstúpenie
 8. Záznam o odložení – písm. a)
 9. Záznam o odložení – písm. b)
 10. Záznam o odložení – písm. c)
 11. Záznam o odložení – písm. d)
 12. Záznam o odložení – písm. e)
 13. Záznam o odložení – písm. f)
 14. Záznam o odložení – písm. g)
 15. Rozkaz o uložení pokuty – obec
 16. Rozkaz o uložení pokuty – obecná polícia
 17. Záznam – doručenie
 18. Upovedomenie – odmietnutie odporu
 19. Rozhodnutie – zastavenie konania
 20. Rozhodnutie – prerušenie konania
 21. Úradný záznam – právoplatnosť
 22. Rozhodnutie o uložení pokuty – obec
 23. Rozhodnutie o uložení pokuty – obecná polícia

 

06 – VÝKON ROZHODNUTIA

 1. Oznámenie o začatí konania
 2. Výzva na súčinnosť
 3. Rozhodnutie o odklade
 4. Rozhodnutie o upustení
 5. Rozhodnutie o námietkach
 6. Výkon rozhodnutia – zrážky zo mzdy
 7. Oznámenie právoplatnosti platiteľovi mzdy
 8. Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu
 9. Oznámenie peňažnému ústavu

Vyhľadávanie