Komunálny
poradca samospráv

Zákon o finančnej kontrole (komentár s judiktúrou)

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář

2. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-82-7
rok vydania: 2019
počet strán: 256
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 372/2018 Z.z.

OBSAH – Zákon o finančnej kontrole

29.90 

Nie je na sklade

Popis produktu

Zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016 došlo k zefektívneniu systému verejnej vnútornej kontroly a auditu a bolo vytvorené také prostredie, ktoré poskytuje uistenie, že verejné výdavky sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne. Vyše dvojročná aplikačná prax priniesla však dve základné požiadavky: jednak na odbyrokratizovanie (zák. č. 177/2018 Z. z.) a jednak na precizovanie už zavedených inštitútov (zák. č. 372/2018 Z. z.). Majú za cieľ zefektívniť postup výkonu finančnej kontroly a auditu a naďalej podporovať hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie verejných financií.

Textové vydania základných zákonov s odbornými poznámkami a komentármi vrátane použiteľnej judikatúry si nachádzajú čoraz väčšiu obľubu u laickej i odbornej verejnosti. Komentár je určený širokému okruhu záujemcov, ale aj ostatnej právnickej verejnosti, najmä advokátom, notárom, sudcom a prokurátorom pri praktickej aplikácii veľmi dôležitej právnej normy.

V detailnom poznámkovom aparáte sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení zákona s ďalšími ustanoveniami, ako aj so súvisiacimi právnymi predpismi – pri zohľadnení doterajších novelizácií tohto zákona. Pri výklade pojmov sa vychádzalo zo znenia a zo zmyslu príslušného ustanovenia zákona. Komentár obsahuje rovnako tak najrozsiahlejšiu judikatúru súdov viažucu sa k problematike finančnej kontroly, vrátane vymedzenia pojmov hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť.

Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy praxe. Dostatočný priestor  je venovaný tiež európskej legislatíve, ktorá čoraz viac vytvára efektívne predpoklady a postupy pre realizáciu práva (najmä pokiaľ ide o vymedzenia základných pojmov – a to či už v oblasti primárneho alebo sekundárneho práva).

Vyhľadávanie