Komunálny
poradca samospráv

Zákon o majetku obci (veľký komentár)

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář


2. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-94-0
rok vydania: 2023
počet strán: 570
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 137/2023 Z.z.

OBSAH – Zákon o majetku obcí – 2. vydanie – 2023

79.00 

Na sklade

Popis produktu

Jedným zo základných atribútov samosprávy a nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnohodnotnej realizácie práva územných samosprávnych celkov na samosprávu je zakotvenie ich právnej subjektivity a majetková autonómia. A práve hospodárenie so svojím majetkom samostatne na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť je atribútom samosprávy. Obciam a mestám je už na ústavnej úrovni garantované jednak postavenie subjektu oprávneného nadobúdať majetok (postavenie vlastníka) a ďalej postavenie subjektu spôsobilého s nadobudnutým majetkom nakladať na základe vlastného a predchádzajúceho ekonomického uváženia (postavenie hospodára).

Predkladané rozsiahle autorské dielo so zameraním na praktické potreby obcí a miest  – veľký komentár s podrobnou judikatúrou je venovaný rozboru zákona SNR č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Sú tu zohľadnené všetky zmeny  a novelizácie od roku 1991 a obsahuje vymedzenia všetkých dôležitých pojmov ako aj ich prepojenie na osobitné právne predpisy. Je výsledkom dlhodobej a sústavnej práce a činnosti autorov na tomto významom úseku spravovania obcí a praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení zákona.  Je najrozsiahlejším odborným dielom sumarizujúcim všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike majetkového práva obcí  na knižnom trhu na Slovensku. Ide pritom o prvý ucelený a komplexný rozbor zákona so zameraním na potreby obcí a miest.

Rozsiahle komentáre a vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona spolu s citáciou judikatúry súdov a ustálenej rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov sú nastavené tak aby zásadným spôsobom napomohli obciam riešiť praktické problémy a zároveň sa tým sprehľadňujú problémové oblasti nakladania s majetkom obcí (nadobúdanie majetku obcou, predaj a prenájom majetku obce v jej jednotlivých formách – od dobrovoľnej dražby až po dôvody hodné osobitného zreteľa). Obsahuje vymedzenie pojmov, ktoré sú zásadné pre správnu aplikáciu tohto zákona – pojem zámer, obvyklá cena, dôvod hodný osobitného zreteľa, možnosti priameho predaja a podmienky, obsahuje tiež praktický rozbor postupu orgánov obce (obecného zastupiteľstva a starostu obce) pri predaji a prenájme i kúpe majetku, a ďalšie.  

Autori podrobne a detailne  rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, vrátane odkazov na dôvodovú správu a tiež obsahuje jedinečné vymedzenie pojmov, ako aj početné návody na praktické riešenia. Rovnako je tu obsiahnutá rozsiahla judikatúra a rozhodovacia činnosť príslušných orgánov vo veciach nakladania a správy majetku obce.

Je v  nej zhrnutý aj zatiaľ jediný a komplexný výťah z  rozhodnutí a judikatúry súdov vo veciach majetku – od nadobúdania až po nakladanie a spravovanie majetku orgánmi obce.

Štruktúra publikácie je nasledovná: z dôvodovej správy, súvisiace ustanovenia, poznámky k jednotlivým ustanoveniam, z rozhodnutí súdov (v členení rozhodnutia Ústavného súdu SR, použiteľné rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu ČSR,  rozhodnutia NS SR, krajských a okresných súdov) a ostatných orgánov.

Odborný komentár slúži na pohotovú a rýchlu orientáciu v právnej úprave miestnej samosprávy a v nevyhnutnej miere aj v problematike, ktorá so samosprávnym zriadením úzko súvisí.

Vyhľadávanie