Komunálny
poradca samospráv

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest (komentár s judiktúrou)

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář
JUDr. Zuzana Klinger

3. doplnené a prepracované vydanie – s účinnosťou od 01. 01. 2019

ISBN: 978-80-89446-80-3
rok vydania: 2018
počet strán: 140
typ pubikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 320/2018 Z.z.

OBSAH – Zákon o právnom postavení a platových pomeroch..

13.90 

Na sklade

Popis produktu

Predkladaná publikácia podrobne analyzuje základný zákon upravujúci právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest a je nepostrádateľným sprievodcom touto komplikovanou oblasťou regulácie práva. Sumarizuje všetky dostupné informácie a odborné podklady k problematike právneho postavenia a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest na knižnom trhu na Slovensku. Sú v nej zhrnuté dlhodobé vedomosti a znalosti autorov, vrátane praktických návodov na riešenie.

Je praktickým a detailným rozborom a výkladom jednotlivých ustanovení zákona, reagujúcim na požiadavky praxe a riešenie praktických problémov samospráv. Monografia je spracovaná detailne, prehľadne a zrozumiteľne tak, aby mohla slúžiť nielen starostom obcí a povereným zamestnancom obcí, ale tiež odbornej i laickej verejnosti. Preto tu sú obsiahnuté aj použiteľné výťahy z dôvodovej správy, početná aktuálna judikatúra a rozhodovacia činnosť súdov.

Nemalú časť zaberajú detailné odborné a vysvetľujúce komentáre k jednotlivým ustanoveniam zákona (§ 1 – § 9):

–    určovanie a schvaľovanie platu a zvýšenia platu – fakultatívne a obligatórne časti,
–    prerokúvanie platu a zvýšenia,
–    tzv. odstupné starostu,
–    „pracovná doba“ a výkon funkcie starostu
–    dovolenka – určovanie nástupu a preplácanie nevyčerpanej dovolenky,
–    stravné u starostu,
–    kolektívna zmluva a starosta, odborová organizácia,
–    cestovné náhrady starostu  – rozsah a schvaľovanie, služobné cesty a ich schvaľovanie,
–    používanie služobného motorového vozidla obce a s tým spojené evidencie
–    tzv. ošatné u starostu,
–    poistenie (sociálne, zdravotné, nemocenské a dôchodkové zabezpečenie, sociálny fond u starostov,
–    podnikanie starostu a súbežný výkon funkcie
–    a ďalšie …

Relatívne široký priestor je venovaný aj právnemu postaveniu starostu obce v kontexte  jeho zodpovednosti  za výkon verejnej funkcie – a to vrátane potenciálnych občianskoprávnych a trestnoprávnych dopadov (s ohľadom na judikatúru súdov).

Je nevyhnutnou pomôckou pre každého starostu obce /primátora mesta/ na uľahčenie riešení jednotlivých praktických problémov v obci  V písomnej podobe je súhrnom odpovedí na najaktuálnejšie otázky praxe v samospráve.

Vyhľadávanie