Komunálny
poradca samospráv

Zákon o slobodnom prístupe k informáciam (veľký komentár)

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
Mgr. Dušan Klinger

1. vydanie

ISBN: 978-80-89446-85-8
rok vydania: 2020
počet strán: 416
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 125/2016 Z.z.

OBSAH – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

54.90 

Nie je na sklade

Popis produktu

„Verejným subjektom – a teda aj obciam – je daná povinnosť informovať, nie komentovať a vyslovovať vlastné úsudky a názory“.
/doc. JUDr. Jozef Sotoláŕ, PhD./

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je významným medzníkom v prístupe všetkých subjektov k veciam verejným (aj orgánov verejnej správy a aj občanov). Vychádza z toho, že predpokladom demokratického uplatňovania moci v modernej spoločnosti je informovanosť jednotlivých občanov o veciach verejného záujmu.

Komentár sa snaží o logické a právne prepojenie dvoch inštitútov, ktoré existujú popri sebe a majú charakter základných ústavných práv – právo na ochranu osobných údajov na strane jednej a tzv. informačné právo (právo na prístup k informáciám) na strane druhej. Vyvažovanie (tzv. balančný test) týchto práv je potom hľadiskom a princípom, od ktorého sa odvíja správna a zákonná aplikácia jednotlivých inštitútov nielen zákona č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch v znení neskorších predpisov ale i zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle je prvým uceleným komplexným odborným dielom tohto druhu so zameraním na praktické potreby využívania a komparatívneho vnímania oboch stránok danej problematiky.

Predkladaná publikácia je výsledkom dlhodobej praktickej i teoretickej činnosti autorov v oblasti verejného práva. Snahou je priblížiť a vysvetliť jednotlivé ustanovenia tohto zákona tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k neodôvodneným a protiprávnym postupom orgánov verejnej správy. Na druhej strane ale treba spomenúť aj opačný extrém Slovenska – aby sa zákon nestal „nástrojom na šikanovanie verejnej správy“. Vychádza pritom z ústavne deklarovanej zásady, že verejným subjektom – a teda aj obciam – je daná povinnosť informovať, nie komentovať a vyslovovať vlastné úsudky a názory.

Rozsiahle komentáre a vysvetlenia k jednotlivým ustanoveniam zákona (zákon má po novelizáciách spolu 42 paragrafov – rozsah knihy je viac ako 420 strán) spolu s citáciou judikatúry súdov a rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov sú nastavené tak aby zásadným spôsobom napomohli obciam rieši praktické problémy a zároveň sa tým sprehľadňujú problémové oblasti informačného práva.

Je tu zhrnutý aj zatiaľ jediný a komplexný výťah z rozhodnutí a judikatúry súdov vo veciach informačného práva vo všetkých štádiách rozhodovacej činnosti obcí.

Vyhľadávanie