Komunálny
poradca samospráv

Zákon o sťažnostiach

Autori:

doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
JUDr. Martin Sotolář

2. doplnené a prepracované vydanie

ISBN: 978-80-89446-76-6
rok vydania: 2017
počet strán: 216
typ publikácie: komentár
právny stav: znenie vrátane zák. č. 94/2017 Z.z.

OBSAH – Zákon o sťažnostiach

19.90 

Nie je na sklade

Popis produktu

Právna úprava sťažnostného práva na území Slovenska je veľmi dôležitá a nanajvýš aktuálna, o čom svedčí aj veľký počet sťažností prijímaných orgánmi verejnej moci. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností sa dotýka širokej verejnosti.

Národná rada Slovenskej republiky prijala s účinnosťou od 1. februára 2010 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Zákon o sťažnostiach je právny predpis, ktorý v súlade s ustanovením článku 46 Ústavy SR zabezpečuje účinnú ochranu individuálnych práv fyzických osôb a právnických osôb, porušovaných alebo ohrozovaných činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy alebo iného orgánu Slovenskej republiky.

Komentár praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obce vo veciach sťažnostného práva hmotného i procesného. Venuje sa podrobne (všetko na podklade paragrafového znenia, dôvodovej správy k zákonu a judikatúry súdov):

  • podávaniu sťažností (od procesných možností – odloženie, anonymné sťažnosti, utajenie totožnosti, príslušnosť na vybavenie až po rozhodovanie),
  • lehotám na vybavenie sťažnosti a v tomto kontexte inštitútu súčinnosti a spolupráce,
  • prešetrovaniu sťažností – od zistení, cez zápisnicu o prešetrení až po oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti,
  • kontrolným mechanizmom na úseku sťažnostného práva.

Komentár obsahuje judikatúru súdov viažucu sa k problematike sťažností (a tam kde je to potrebné i petícií).

Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy praxe.

Vyhľadávanie