Komunálny
poradca samospráv

Zamestnanecké (pracovné) vzťahy pre obce

264.00 

Popis produktu

Súbor obsahuje vzory:

 

1. Vnútroorganizačné záležitosti zamestnávateľa

1.1.    normatívne

 1. Pracovný poriadok
 2. Pracovný poriadok pedagogických a odborných zamestnancov – škola alebo školské zariadenie (preddavkový útvar)
 3. Pracovný poriadok zamestnancov materskej školy (preddavkový útvar)
 4. Poriadok odmeňovania podľa zák. č.553/2003 Z. z.
 5. Poriadok odmeňovania podľa Zákonníka práce
 6. Zásady výberového konania
 7. Organizačná schéma obecného úradu

 

1.2.    individuálne

 1. Menovací dekrét – všeobecný vzor
 2. Menovací dekrét – prednosta obecného úradu
 3. Dočasné poverenie – všeobecne
 4. Dočasné poverenie – prednosta obecného úradu
 5. Poverenie (na vykonávanie právnych úkonov)
 6. Poverenie zamestnanca – daňové konanie
 7. Poverenie zamestnanca – správne konanie
 8. Upozornenie (kto bol poverený vykonávať práv. úkony)
 9. Osvedčenie o voľbe
 10. Osvedčenie o vymenovaní
 11. Preukaz zamestnanca obce
 12. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu
 13. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu (pri preradení do inej platovej triedy)
 14. Návrh na poskytnutie odmeny
 15. Výkon inej zárobkovej činnosti
 16. Odvolanie zákazu výkonu inej zárobkovej činnosti
 17. Krátenie dovolenky
 18. Ponuka inej vhodnej práce
 19. Upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
 20. Výzva na odstránenie neuspokojivých pracovných výsledkov
 21. Rozhodnutie starostu – znižovanie stavu
 22. Oznámenie o trvaní na výkone práce
 23. Výzva na dokladovanie majetku
 24. Poskytnutie iných informácií – žiadosť
 25. Záznam (sťažnosť zo strany zamestnanca)
 26. Vybavenie sťažnosti – odpoveď
 27. Pokyn starostu k zverejňovaniu povinne zverejňovaných zmlúv

 

1.3.    ostatné

 1. Personálny spis
 2. Náležitosti personálneho spisu
 3. Záznam o oboznámení sa so zásadami bezpečnosti ….
 4. Záznam zo školenia novoprijatých zamestnancov
 5. Prehlásenie o oboznámení sa s vnútornou legislatívou a právnymi predpismi obce
 6. Oznámenie o rozvrhnutí pracovného času
 7. Plán čerpania dovoleniek
 8. Záznam o porušení pracovnej disciplíny
 9. Oznámenie o zavedení pružného pracovného času
 10. Vyplatenie …… – oznámenie
 11. Predbežné stanovisko
 12. Pracovná náplň zamestnanca – informácie
 13. Informácie o voľných pracovných miestach
 14. Záznam o odovzdaní a prevzatí pracovnej funkcie
 15. Potvrdenie o zamestnaní
 16. Pracovný posudok
 17. Evidencia
 18. Prechod práv a povinností
 19. Záznam o určení navrhovanej osoby – utajované skutočnosti
 20. Súhlas zamestnanca na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
 21. Vyhlásenie mlčanlivosti – utajované skutočnosti
 22. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 23. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 19
 24. Vyhlásenie – spracovanie bez súhlasu
 25. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 20
 26. Informačná povinnosť prevádzkovateľa § 20 ods. 4
 27. Záznam – poučenie oprávnených osôb – mlčanlivosť § 79

 

2. Pracovnoprávne vzťahy

2.1.    predzmluvné vzťahy

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

 

2.2.    pracovná zmluva

 1. Pracovná zmluva pre zamestnanca podľa Zákonníka práce
 2. Pracovná zmluva pre zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme
 3. Pracovná zmluva – štatutár
 4. Potvrdenie (o prevzatí prac. zmluvy)
 5. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – všeobecná
 6. Dohoda – zmena pracovného zaradenia zamestnanca
 7. Dohoda – zmena pracovnej zmluvy – motorové vozidlo
 8. Úradný záznam (preradenie zamestnanca)
 9. Preradenie na inú prácu
 10. Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu
 11. Dohoda o zvýšení kvalifikácie
 12. Pracovná náplň zamestnanca
 13. Poverenie na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov
 14. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy – výkon dohľadu – ochrana osobných údajov
 15. Pracovná náplň zamestnanca – doplnenie výkonu dohľadu

 

2.3.   dohody

 1. Dohoda o vykonaní práce
 2. Dohoda o pracovnej činnosti
 3. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 4. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce
 5. Výpoveď dohody

 

2. 4.   skončenie pracovného pomeru

2.4.1. dohoda o skončení pracovného pomeru

 1. Dohoda o skončení pracovného pomeru
 2. Skončenie pracovného pomeru – oznámenie
 3. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe – oznámenie
 4. Potvrdenie o skončení pracovného pomeru

 

2.4.2. výpoveď

 1. Rozviazanie prac. pomeru výpoveďou – zrušenie funkcie
 2. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou – závažné porušenie pracovnej disciplíny
 3. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou – opakované porušenie pracovnej disciplíny
 4. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – zrušenie funkcie
 5. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – závažné porušenie pracovnej disciplíny
 6. Rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou členovi odborového orgánu – opakované porušenie pracovnej disciplíny
 7. Žiadosť o predchádzajúci súhlas k výpovedi – Úrad práce…
 8. Žiadosť o súhlas s výpoveďou zástupcami zamestnancov
 9. Záznam (porušovanie pracovnej disciplíny)
 10. Upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny
 11. Výzva na odstránenie neuspokojivých pracovných výsledkov
 12. Rozhodnutie starostu – znižovanie stavu
 13. Ponuka inej vhodnej práce
 14. Odvolanie výpovede
 15. Odvolanie výpovede – súhlas

 

2.4.3. okamžité skončenie pracovného pomeru

 1. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 2. Okamžité skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu
 3. Žaloba o neplatnosť okamžitého skončenia prac. pomeru ….

 

2.5.    nariadenie práce z domácnosti

 1. Nariadenie práce z domácnosti – §250b písm. a)
 2. Prehodnotenie výkonu práce z domácnosti

 

3. náhrada škody

3.1.   hmotná zodpovednosť

 1. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 2. Potvrdenie – prevzatie pracovných pomôcok

 

3.2.   náhrada škody

 1. Určenie náhrady škody

 

3.3.   zabezpečovanie záväzkov

 1. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 2. Oznámenie o zrážkach zo mzdy
 3. Vyhlásenie ručiteľa
 4. Záložná zmluva
 5. Dohoda o sporných nárokoch
 6. Uznanie dlhu

 

 4. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

 1. Pozvánka (na stretnutie so starostom obce)
 2. Žiadosť o vyjadrenie (zamestnancov k rozhodnutiam)
 3. Žiadosť o súhlas s výpoveďou zástupcami zamestnancov
 4. Záznam s rokovania so zástupcami zamestnancov
 5. Žiadosť o súhlas zástupcov zamestnancov – pracovný čas
 6. Žiadosť o súhlas zástupcov zamestnancov – pracovný poriadok
 7. Informácia o pracovných miestach zástupcom zamestnancov
 8. Výzva na prerokovanie so zástupcami zamestnancov
 9. Prechod práv a povinností
 10. Záznam o prerokovaní kontrolného mechanizmu
 11. Informovanie zamestnancov o kontrolnom mechanizme
 12. Upozornenie podľa § 13 ods. 4

Vyhľadávanie