Komunálny
poradca samospráv

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Od 1. novembra 2023 bude účinný zákon č. 137/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Z pohľadu každej obce je nevyhnutné zásadným spôsobom dopracovať a zmeniť svoje „Zásady hospodárenia s majetkom obce“ a prípadne aj ďalšie normatívne predpisy, ak by boli v rozpore s hore uvedenou novelizáciou.

Ponúkame vzor „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce…“

  • spracovaný vhodne a výhodne pre obec/mesto
  • komplexnosť prístupu a obsahu
  • zohľadňuje aktuálne metodické usmernenia a tiež judikatúru súdov
  • dáva efektívne návody na „odstraňovanie“ rozporov medzi orgánmi obce (obecné zastupiteľstvo a starosta)
  • zohľadňuje posledné novelizácie právnych predpisov

48.00 

Popis produktu

Úvodné ustanovenia
Prvá časť – majetok obce
Druhá časť – prebytočný a neupotrebiteľný majetok obce
Tretia časť – vymedzenie kompetencií orgánov obce a zamestnancov obce pri realizácii majetkovoprávnych úkonov
Štvrtá časť – správa majetku obce
Piata časť – nadobúdanie majetku / vecí do vlastníctva obce
Šiesta časť – prevody vlastníctva obce z majetku obce
Siedma časť – nájom majetku obce
Osma časť – výpožička majetku obce
Deviata časť – pohľadávky a iné majetkové práva obce
Desiata časť – nakladanie s cennými papiermi
Jedenásta časť – vklady majetku obce
Dvanásta časť – nakladanie s majetkom štátu, ktorý užíva obec
Trinásta časť – nakladanie s koncesným majetkom a spoločný podnik
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zapracované všetky zmeny vykonané zákonom č. 173/2023 s účinnosťou od 01.11.2023.

Vzor vo formáte word – docx – postačuje doplniť údaje.

Vyhľadávanie