Komunálny
poradca samospráv

Vzor VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tento obsah je sprístupnený len prihláseným užívateľom Informačného portálu.

Vyhľadávanie