Komunálny
poradca samospráv

Majetok obce – investície do cudzieho majetku (možnosti obce)

I. VÝCHODISKÁ   V samosprávach v súčasnosti rezonuje opakovane otázka možností obce investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku.   Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť legislatívny rámec takejto možnosti, ktorá by sa mohla stať podkladom pre rozhodnutia obce o takomto úkone (samozrejme po zvážení všetkých alternatív) a ktorá jasne a jednoznačne vymedzuje zákonné podmienky.   II. ROZBOR   […]

Diskusia na rokovaní obecného zastupiteľstva a obštrukcie „opozície“

I. VÝCHODISKÁ   V súčasnosti je často pertraktovanou otázkou vzťah jednotlivých skupín v rámci chodu a činnosti obecného zastupiteľstva. Úzko to súvisí aj s činnosťou národnej rady a presadzovaním názorov opozície.   Tieto otázky a ich riešenie je veľmi dôležité aj pre obce – a prostredníctvom judikatúry súdov možno vyselektovať podstatné a zásadné východiská prístupu k tomuto javu v rámci chodu obce.   Preto si […]

Pracovné pomôcky a ich používanie zamestnancom obce

I. VÝCHODISKÁ   Otázky používania a využívania pracovných pomôcok – a to nielen použitie motorových vozidiel – sú veľmi často diskutovanou témou a oblasťou, kde sa aj právne názory líšia.   Preto si dovoľujeme nižšie vymedziť stanovisko judikatúry súdov k danej problematike, ktoré jasne a jednoznačne určuje práva a povinnosti zmluvných strán v pracovnoprávnom vzťahu.   II. JUDIKATÚRA […]

Štatút obce – aktuálny vzor po novelách

I. VÝCHODISKÁ   Právna úprava vykonaná zákonom č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyžaduje po každej obci zásadným spôsobom dopracovať a upraviť svoje „Zásady hospodárenia […]

Nahrávanie v samospráve obce (rokovanie OZ)

I. VÝCHODISKÁ   Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, dokiaľ uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody. Rovnováha verejného a súkromného záujmu je dôležitým kritériom na určenie primeranosti obmedzenia každého základného práva alebo slobody. Tento právny názor sa týka […]

Neverejnosť rokovaní komisií obecného zastupiteľstva

I. VÝCHODISKÁ   Verejnosť zasadnutí orgánov samosprávy obce (vrátane jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva) je úzko previazaná jednak na platnú právnu úpravu a jednak na judikatórne ukotvenie tohto inštitútu v kontexte zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov alebo v kontexte osobitných právnych predpisov.   Verejnosť v tomto kontexte vo všeobecnosti s ohľadom na postavenie obcí […]

Náhrady (bezdôvodné obohatenie) za užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve obcí

I. VÝCHODISKÁ Neriešená problematika legitímneho práva obcí užívať verejné statky – miestne komunikácie postupne dospela do jednoznačného záveru ohľadne toho, že vlastníci pozemkov pod týmito komunikáciami nie sú oprávnení brániť akýmkoľvek spôsobom verejnému užívaniu stavby miestnej cesty, a to vrátane jej opráv, údržby a rekonštrukcie (napríklad ako sa to dialo v praxi: uložením prekážky, uložením štrku alebo […]

Zákonné vecné bremená – miestne cesty (komunikácie) na území obce

I. VÝCHODISKÁ Poslednými rozhodnutiami a judikatúrou súdov došlo k právnemu zjednoteniu názorov a odstráneniu doterajších rozdielnych prístupov k posudzovaniu nárokov spojených s existenciou zákonných vecných bremien v prospech obcí. Je tak možno skonštatovať, že judikatúra výslovne uviedla, že: zákonné vecné bremeno vzniká „ex lege“ a formálne sa realizuje zápisom (formou záznamovej listiny) do katastra nehnuteľností, nezapísanie do príslušných operátov katastra nehnuteľností (vyznačením […]

Opravy, údržba a starostlivosť, rekonštrukcie miestnych ciest (komunikácií)

I. VÝCHODISKÁ V súčasnom období sa na úrovni štátu pripravuje výzva na opravy, údržbu a rekonštrukcie miestnych ciest vo vlastníctve obcí a miest (s predpokladom v mesiaci marec – apríl 2024). Vzhľadom k tomu je potrebné sa v danej problematike zorientovať a nastaviť systémy tak, aby obce a mestá boli na danú výzvu pripravené tak, aby spĺňali požadované podmienky.   Preto si dovoľujeme […]

Vyhľadávanie